Üye Kayıt Üye Giriş

C#.Net Öğreniyorum


  SQL Server 2000 İndeks

 

 

01 – SQL Server Sevice Menager

 

        Enterprise Manager

 

02–  Kısaca Enterprise Hakkında

03 – Yeni Bir Sunucunun Registration İşlemi

04 – Bir Sunucuyu Başlatmak , Duraksatmak , Durdurmak

05 – Sistem Veritabanları

06 – Veritabanı Altında Bulunan Bölümlerin Tanımları

07 – New Databese ve Create Databese Wizard Yardımıyla Yeni Bir Veritabanı Yaratmak

08 – Backup Database ve Backup Wizard Kullanarak Veritabanı Yedeği Almak

09 – Restore Database Yardımıyla Bir Veritabanı Geri Yüklemek

10 – Databese Maintenance Plan Wizard Kullanarak Bir Veritabanın Bakım Planı Haz.

11 – SQL Serverda Güvenlik Klipleri ( Authentication Mode )

12 – New Login ve Create Login Wizard Kullanarak Yeni Bir Kullanıcı Hesapı Oluşturma

13 – Kısaca SQL Server Properties Ekranını Tanımak

14 – New Table Yardımıyla Yeni Bir Tablo Oluşturmak ve Kısaca Tablo Elemanları

15 – Tablo Oluştururken Kullanabileceğimiz Veri Tipleri ve Kısaca Özellikleri

16 –Örnek Üzerine Veri Tiplerinin İncelenmesi

17 –Tabloya Yeni Bir Kolon Eklemek ve Tabloda Bir Guid Kolonu Tanımlamak

18 – Bir Tablonun İsmini Değiştirmek ( Farklı Bir İsimle Kaydetmek )

19 – Manage Indexes ve Create Index Wizard Yardımıyla Bir Tablo Üzerinde Bir Dizin

20 – Tablolar Üzerinde İlişkiler ( Relationship ) Yaratmak , Düzenlemek , Silmek ve Prim

21 – Denetim Kısıtlamalarını ( Check , Contratins ) Düzenlemek , Oluşturmak , Silmek

22 – Varsayılan Değerler ( Defaults ) Oluşturmak , Düzenlemek , Silmek

23 – Kurallar ( Rules ) Oluşturmak , Düzenlemek , Silmek

24 – Kullanıcı Tanımlı Veri Türleri ( User Defined Data Types ) Oluşturmak , Düzenlemek

 

 

       Veritabanı Diyagramları 

 

 

25 –SQL Serverda Yetkiler ( Permessions ) ve Yetkilerin Ayarlanması

26 – Veri Tipleri

 

      Query Analyzer

 

27 –Genel Olarak Query Analyzer

28 –Query ( Sorgu ) Takibi

29 – Tools , Window ve Help Menüleri

 

 

      SQL Dili

 

30 – Kısaca SQL Hakkında  Select İfadesi Kullanark Tablolardaki Kayıları Görüntelemek

31 – Select İçeresinde Where Kalıbı ve Like Kullanımı

32 – Where Kalıbı İçeresinde Between ve In Kullanımı Left ve Right Fonksiyonları

33 – Order By Yardımıyla Seçilen Verilerin Sıralanması ( Sort İşlemi =)

34 – Select İçeresinde Top ve Percent Yardımıyla Belirli Miktarda İlk Verinin Seçilmesi

35 – Birbirleri İle Bağlantılı Birden Fazla Tablonun Select Edilmesi

36 – Sum Komutu İle Sayısal AlanlarınToplamlarını Almak ve Bilgilerin Group By İle Gruplandırılması

37 – Min , Max ve Count Fonksiyonları

38 – Avg Fonksiyonu İle Aritmetiksel Ortalama Hesabı

39 – Create Table Komutunu Kullanarak Veribabanı Üzerinde Tablo Yaratmak

40 – Drop Table Komutu Yardımıyla Bir Tablonun Veritabanından Silinmesi

41 – Insert Into Komutu Yardımıyla Tablolara Ver Girişi

42 – Update Komutu Yardımıyla Tablolardaki Verileri Güncelleştirmek

43 – Delete From Komutu Yardımıyla Tablolardaki Verileri Silmek

44 – Create Index Komutu Yardımıyla Yeni İndeksler Yaratmak

45 – Drop Indeks Komutu Yardımıyla Tablolardaki Mevcut İndekslerin Silinmesi ve sp_Help Indeks

46 – SQL Server Üzerinde Kayıtlı Bazı Stored Procedure’ler

47 – Upper , Lower ve Substring Fonksyonları

48 – Len ve Replace Fonksyonları

49 – SQL Cümlelerinde Having Kullanımı

50 – Join Yardımı İle Tabloların Birleştirilmesi

 

 

        Transact – SQL

 

51 – Transact – SQL e Giriş DECLARE İle Değişkenler Tanımlamak ve Go Komutu

52 – USE Komutu Transact – SQL İçinde Yerel Tablo Tanımlamak Birden Fazla Satırın Bir Seferde INSERT INT

53 – IF ELSE Komutlarının Kullanımı

54 – Case Kalıbı

55 – Goto ve Print Komutları

56 – While Dongüsü Break ve Continue Komutları

57 – Açıklama Satırları Tanımlamak

58 – Cursor Tanımlamak , Fetch , Close , Deallocate Komut Kullanımı

59 – Current Of Yardımıyla Açılan Kursorde Update ve Delete İşlemleri

60 – CursorRows , FetchStatus , CursorStatus Komutları

61 –  Stored Procedures ( Saklı Yordamlar )

62 –  Triggers ( Tetikliyiciler )

63 –  User Defined Functions ( Kullanıcı Tanımlı Fonksyonlar )

 

 

        Proglama Araçlarıyla SQL Server Erişimi

          

           Delphi Kullanarak SQL Server’a Erişim

            ODBC ve BDE Kullanarak Erişim

 

64 –  Server’a Bağlantı ve Bir Tabloya Erişim

65 –  Stored Proc Nesenesi Yardımıyla Procedur

 

         

           ADO Aracılığıyla Erişim

 

66 –  Server’a Bağlantı ve Bir Tabloya Erişim

67 –  Stored Proc Nesnesi Yardımıyla Procedure ve Function Erişimi

 

      

         Visual Basic Kullanarak SQL Server’a Erişim

 

68 – Bağlantı ve Tablo İşlemleri

69 – Veritabanı Üzerindeki StoredPrecedure’e Erişim

 

        

         Asp Kullanarak SQL Server’a Erişim

 

70 – Bağlantı Kurmak , Kapamak ve SQL Komutlarını Çalıştırmak

71 – ODBC Bağlantısı ve Recordset Kullanımı

72 – Storred Procedure’e Erişim

73 – SQL Profiller

 

Kurulum

Genel Kavramlar

Yeni Veritabanı Oluşturmak, Sistem Veritabanları

Veri Tipleri, Yeni Bir Tablo Oluşturmak

Tablolar Arasındaki İlişkileri Oluşturmak

Database Diagrams (Veritabanı Diagramları) Oluşturmak

Tablolara Kayıtlar Girmek, Foreign Key ve Tablolarda Veri Bütünlüğü

Constaint Tanımlamak, Düzeltmek

Index (İndeks, Dizin, Sıralama) Tanımlamak, Düzenlemek, Silmek

Statistics (İstatistikler) Oluşturmak, Değiştirmek, Silmek

Views (Görünümler) Oluşturmak, Değiştirmek, Silmek

Registered Servers (Kayıtlı Sunucular), Genel Bilgiler

Genel Veritabanı İşlemleri (Shrink, Backup, Restore, Import, Export, Attach, Detach)

Database Logins (Veritabanı Loginleri), Server Roles (Sunucu Rolleri)

Users, Rols, Schemas (Veritabanı Kullanıcıları, Rolleri, Şemalar)

Yetkiler - Database Logins

Yetkiler - Tablolar, Viewler, Veritabanları

SQL Komutları

            CreateDatabase (Veritabanı Yaratmak)

            AlterDatabase (Veritabanı Değişiklikleri)

            CreateTable (Tablo Yaratmak)

            AlterTable (Tablo Değişiklikleri)

            InsertInto (Tablolara Yeni Kayıtlar Eklemek)

            Update (Tablolarda Kayıtları Güncellemek)

            Delete (Tablolardan Kayıtlar Silmek)

            Select (Kayıtları Listelemek)

            Top, Len, Count, Sum, Max (Bazı Select Fonksyonları)

            Between (Alan Sınırlarını Sorgulamak)

            Order By (Sıralama Yapmak)

            GroupBy (Gruplama Yapmak)

            In, Not In (İçindeyse, İçinde Değilse Listele)       

            Distinct (Yalnız Bir Kere Listele)

            Like (Yarı Belirli Aramalar)

            Inner Join (Tablo Bağlantıları)

            Outer Join (Tablo Bağlantıları)

            Diğer Join Yöntemi, Case-When Komutu

            Having Komutu

            İç İçe Select Cümleleri

            With Komutu

            Pivot Kullanımı

            Row_Number Fonksyonu

            Rank, Dense_Rank Fonksyonları

            String Fonksyonlar

            DateTime Fonksyonları

StorredProcedure (Depo Edilen Yordamlar)

Trigger (Tetikler)

            After Insert Trigger (Tetikler)

            After Update Trigger (Tetikler)

            After Delete Trigger (Tetikler)

Cursor Kullanımı

 VS.NET Kurulumu

 

01 –    Prerequisites Kurulumu

02 –    Visual Studio.NET Kurulumu

03 –    MSDN Kütüphanesi Kurulumu

04 –    Kurulum Tamamlanması

 

.NET Mimarisi

 

· Microsoft Visual Studio.NET Arayüzü

 

05 –    VS.NET IDE Part I (giriş & file ve edit menüleri)

06 –    VS.NET IDE Part II (menüler ve toolbarlar)

07 –    VS.NET IDE Part III (toolbarlar ve bazı pencereler)

 

· C# Programlamaya Giriş

 

08 –    C# Kod yapısı ve Ornek Program (Merhaba Dunya)

09 –    C# Konsol Uygulamaları ve Değişken Kavramları

11 –    C# Aritmetik ve Aritmetik Operatörleri

12 –    C# Karşılaştırma ve Ilişkisel Operatörler

13 –    Winform Uygulamalar ve Ornek Program (Messagebox Merhaba)

 

· Kontrol Yapıları

 

14 –    Algoritmalar

15 –    Kontrol Yapıları

16 –    Karar verme (If yapısı ve mantıksal operatörler)

17 –    If örneği (not hesaplama)

 

While döngü yapısı ve arttırma azaltma operatörleri

 

18 –    Deger Tipleri

19 –    For döngü yapısı

20 –    Switch yapısı

 

Do while döngü yapısı

 

· Metodlar

 

21 –    Bazı Sınıfların Metodları (1)

22 –    Bazı Sınıfların Metodları (2)

23 –    Math Sınıfı Metodları

24 –    Metodlar (1)

25 –    Metodlar (2)

26 –    Örnek Program Aylık Takvim (1)

27–    Örnek Program Aylık Takvim (2)

28 –    Rasgele Sayı Üretimi (1)

29 –    Rasgele Sayı Üretimi (2)

30 –    Metod Overload

 

· Arrays ( Diziler)

 

31 –    Diziler

32 –    Örnek Program (Temel dizi kullanımı, öğrenci işleri) (1)

33 –    Örnek Program (Temel dizi kullanımı, öğrenci işleri) (2)

34 –    Arama ve Sıralama (1)

35 –    Arama ve Sıralama (2)

36 –    Array Sınıfı ve Çok boyutlu diziler

 

· Nesne Temelli Programlama

 

37 –    Sınıf ve Nesne Kavramına Giriş

38 –    Properties

39 –    Composition

40 –    Static metodlar ve özellikler

41 –    Const ve Readonly, this referansı

42 –    Structure

43 –    Collections (1)

44 –    Collections (2)

45 –    Örnek Program - iskambil (1)

46 –    Örnek Program - iskambil (2)

 

· Nesneye Yönelik Programlama (OOP)

 

47 –    Giriş, temel kavramlar

48 –    Temel Sınıf ve Türemiş Sınıflar

49 –    Protected ve Internal (1)

50 –    Protected ve Internal (2)

51 –    Temel Sınıf ve Türetilmiş Sınıflar Arasındaki İlişki (ful

52 –    Türetilmiş Sınıflarda Constructor ve Destructorlar

53 –    Kalıtım

 

· Örnek Program - Dörtgen, Dikdörtgen, Prizma

 

54 –    Nokta sınıfı

55 –    Koordinat Sınıfı

56 –    Prizma Sınıfı

57 –    Interface

58 –    Interface Arabirim

59 –    Örnek

60 –    Interface Sınıfı

61 –    Point Sınıfı

62 –    Rectangle Sınıfı

63 –    Prism Sınıfı

64 –    Uygulama Testi ve Özet

65 –    Override ve New

66 –    Polimorfizm

 

· Abstract Metodlar ve Sınıflar

 

67 –    Abstract Metodlar ve Sınıflar

68 –    Örnek

69 –    Virtual Metodlar ve Özellikler

70 –    Sealed Sınıf ve Metodlar

71 –    Boxing ve Unboxing

 

· Operatör Overloading (Ezmek)

 

72 –    Giriş ve Temel Operatörleri Ezmek

73 –    Simetrik Operatörler ve (++, --) Operatörleri

74 –    Operatör Çiftleri ve Özet

 

· Delegate

 

75 –    Delegate (temsilciler)

76 –    Örnek (Sort uygulaması)

77 –    İstisna Yönetimi

 

78 –    İstisna Yönetimi Kavramı

79 –    Exception Handling

80 –    Catch ve Exceptions

81 –    Throw

82 –    Örnek Program (Hesap Makinası)

83 –    Checked ve Unchecked

 

84 –    Exceptionlar ve Kalıtım (örnek program Rehber)

85 –    Arayüzün tasarımı, contact ve exception sınıfları

86 –    Ekle, Yeni ve Sil Düğmesi

87 –    Düzenle düğmesi ve özet

 

· GUI

 

88 –    Winform'a Giriş

89 –    Olay Yakalama Modeli

90 –    Form Bileşeni

91 –    Properties

92 –    Events

93 –    Label Kontrolü

94 –    Properties

95 –    Events

96 –    LinkLabel

97 –    Properties

98 –    Events

99 –    TextBox

100 –    Properties

101 –    Events

102 –    Button

103 –    Properties

104 –    Events

105 –    Örnek Program (Oyun, Düğme Yakalamaca)

106 –    Radiobutton

107 –    Properties

108 –    Events

109 –    Checkbox

110 –    Properties

111 –    Events

112 –    Groupbox

113 –    Properties

114 –    Events

115 –    PictureBox

116 –    Properties

117 –    Events

118 –    Panel

119 –    Properties

120 –    Listbox

121 –    Properties

122 –    Events

123–    Combobox

12 4–    Properties

12 5–    Events

12 6–    Örnek Program (İnternet Kafe Uygulaması)

12 7–    Arayüzün Oluşturulması

128–    Kod Arkası

129–    Tabcontrol

130–    Tabcontrol Properties

131 –    Tabpages Properties

132 –    TabControl Events

133 –    Tabpages Events

134 –     DateTimePicker

135 –    Properties

136 –    Events

137 –    Month Calendar

138 –    Properties

139 –    Events

140 –    ImageList

141 –    Treeview

142 –    Properties

143 –    Events

144 –    Datagrid

145 –    Properties

146 –    Events

147 –    Richtextbox

149–    Properties

150 –    Events

151 –    Timer

152 –    MainMenu

153–    ContextMenu

154 –    Toolbar

155 –    Properties

156–    Events

157 –    Statusbar

158 –    Properties

159 –    Events

160 –    Dialogs

161 –    Part I

162 –    Part II

163 –    Örnek Program (NetPad)

164 –    Arayüzün Oluşturulması

165 –    Kodlama Part I (dosya ve düzen menüleri)

166 –    Kodlama Part II (yardım menüsü ve toolbar düğmeleri)

167–    Çoklu Formlarla Çalışmak

168–    Çoklu Windows Formları

169 –    MDI Formlar

170 –    Stringler

 

Dosyalar

 

171 –    File

172 –    Örnek Uygulama

173 –    XML

174 –    XML ye giriş

175 –    XML Okumak ve Yazmak

176 –    Veritabanı ve ADO.NET

 

176 –    Veritabanı ve İlişkisel Veritabanlarına Giriş

177 –    SQL Server

178 –    SQL

179 –    Select

180 –    Where

181 –    Order By

182 –    Iki Tabloyu Birleştirmek

183 –    Insert Into

184 –    Update

185 –    Delete

186 –    ADO.NET Nesne Modeli

187 –    Veritabanına Bağlanma ve Çeşitli Nesneler (Connection, Adapter)

188 –    Örnek Program (Sınıf-Öğrenci Yönetimi)

189 –    Formların Hazırlanması

190 –    Öğrenci Tanımlama

191 –    Sınıf Tanımlama

192 –    Öğrenci - Sınıf Ataması

193 –    Sınıf Listesi

194 –    Örnek Program (CV Manager)

195–    Ekran Tasarımı

196–    Veritabanı ve StoredProcedure Hazırlanması

197 –    Veri Kaydetme

198 –    Sorgulama

199 –    Detay Bilgileri Göstermek

200 –    Veri Güncelleme

201 –    Dataseti XML Olarak Kaydetmek ve Okumak

202 –    DataReader Kullanmak

203 –    Webform ve ASP.NET

 

Webform a Giriş

 

204 –    Webform Arayüzü

205 –    Webform Bileşenleri

206 –    ImageButton

207 –    Placeholder

208 –    Webform

209 –    Calendar

210 –    Adrotator

211 –    DataList

212 –    Required Field Validator

213 –    Range Validator

214 –    Compare Validator

215 –    Regular Expression Validator

 

DataGrid

 

216 –    Properties

217 –    Events

218 –    Server

219 –    Request

220 –    Response

 

· Örnek Program (Ziyaretçi Defteri)

 

221 –    Veritabani ve Liste Ekranının hazırlanması

222 –    Yeni Kayıt Ekleme

223 –    Login

224 –    Kontrol Paneli

225 –    Session

226 –    Web User Control

 

· WebForm Güvenliği

 

227 –    Giriş

 

Örnek (Form Authentication)

 

228 –    WebService

 

229 –    XML WebService lere giriş

230 –    WebService Oluşturmak

231 –    WebService Kullanmak

232 –    Networking

 

233 –    Networking ve temel kavramlar

234 –    Örnek (Socket Sunucu Uygulaması)

235 –    Örnek (Socket İstemci Uygulaması)

236 –    Multimedia Programlama

 

237 –    Örnek Program (Resim Gösterici )

238–    Örnek Program (Multimedia Player)

239 –    Örnek Uygulama (E-Ticaret - Kitap Satışı)

 

240 –    Genel Profil

241 –    Veritabanı Oluşturulması

242 –    StoredProcedure ler

243 –    Products Tablosu spleri

244–    User Tablosu spleri

245 –    List Sold Products spleri

246 –    CheckOut

247 –    WebService

 

· WebForm

 

248 –    Web.Config dosya ayarları

249 –    Class lar

250 –    User Sınıfı

251 –    Product Sınıfı

252 –    Basket Sınıfı

252 –    Admin Paneli

253 –     UserOptions

254 –    Ekran Tasarımı ve Yeni Kullanıcı Kaydı

255 –    Kullanıcı Seçimi

256 –    ProductType Options

257 –    ProductOptions

258 –    Sold Products

259 –    Admin Paneli

260 –    Login kontrolü

261 –    SignUp kontrolü

262 –    Ekran Tasarımı

263 –    Kod arkası

264–    Hesap bilgilerini düzenle

265 –    ProductList

266 –    Ekran Tasarımı

267–    Kod arkası Part I

268 –    Kod arkası Part II

269 –    Alışveriş Sepeti

270 –    CheckOut

271 –    Ürün adedi

272 –    Teslimat bilgileri

273 –    Ödeme bilgileri

274 –    Ürün adedi kod arkası

275 –    Teslimat bilgileri kod arkası

276–    Ödeme bilgileri kod arkası

277 –    Satınalma

278 –    Birleştirme

279 –    Arayüz

280 –    Modüllerin yüklenmesi

281 –    Admin Girişi Yönlendirmesi

282 –    Satışın tamamlanması ve son ayarlar

283 –     WinForm

284 –    Login

285 –    ListSoldProducts

286 –    Projeler

 

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER