Üye Kayıt Üye Giriş

XML veritabanı ile ağaç menü


XML veritabanı ile ağaç menü

 
Option Explicit

Private Sub Form_Load()
Dim sFile As String
sFile = App.Path
If Right(sFile, 1) <> "\" Then sFile = sFile & "\"
sFile = sFile & "menu.xml"
XMLOnTreeView TreeView1, sFile
End Sub

Public Function XMLOnTreeView(tv As Object, XMLFile As String) As Boolean

'FONKSİYON: XML veritabanaındaki verileri ağaç görünümünde (treeview) gösterir

'PARAMETRELER:
'tv: TreeView Control
'XMLFile: Kullanıcal XML dosyasının tam yolu

'DÖNÜŞÜM: Evet / Hayır

'GEREKSİNİMLER: VB6 ve MSXML.DLL Version 2.0


Dim oDoc As New DOMDocumentIf Not LCase(TypeName(tv)) = "treeview" Then Exit Function
tv.Nodes.Clear

If Dir(XMLFile) = "" Then Exit Function
If oDoc.Load(XMLFile) Then
XMLNodes2TVNodes tv, oDoc.childNodes, 0
End If

ErrorHandler:
Set oDoc = Nothing


End Function

Private Sub XMLNodes2TVNodes(tv As TreeView, ByRef Nodes As MSXML.IXMLDOMNodeList, _
ByVal Indent As Integer, Optional ParentKey As Variant)

Dim oNode As MSXML.IXMLDOMNode
Dim lKey As Long
Dim sKey As String

Indent = Indent + 2

For Each oNode In Nodes
If LCase(oNode.nodeName <> "xml") Then

If oNode.hasChildNodes = False Then

If oNode.nodeType = NODE_TEXT Or oNode.nodeType = NODE_CDATA_SECTION Then
tv.Nodes.Add CStr(ParentKey), tvwChild, , oNode.nodeValue
End If

Else
On Error Resume Next
If IsMissing(ParentKey) Then
sKey = oNode.nodeName
tv.Nodes.Add , , sKey, sKey
Else
Do
On Error Resume Next
sKey = oNode.nodeName & CStr(lKey)
tv.Nodes.Add CStr(ParentKey), tvwChild, sKey, oNode.nodeName
If Err.Number <> 0 Then
Err.Clear
lKey = lKey + 1
Else
Exit Do
End If
Loop
End If


End If

If oNode.hasChildNodes Then
XMLNodes2TVNodes tv, oNode.childNodes, Indent, sKey
End If
End If
Next oNode
End Sub

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER