Üye Kayıt Üye Giriş

Serverda bulunan email ve upload bileşenleri


Serverda bulunan email ve upload bileşenleri

 
<%
Dim emailList(4), uploadList(4), otherList(2), wLCID(124), inCount, rLang
emailList(0) = Array( "ASP Mail","SMTPsvg.Mailer","N","Email" )
emailList(1) = Array( "CDO NTS","CDONTS.NewMail","N","Email" )
emailList(2) = Array( "CDOSYS","CDO.Message","N","Email" )
emailList(3) = Array( "Dimac JMail","JMail.Message","N","Email" )
emailList(4) = Array( "Persits ASPEmail","Persits.MailSender","N","Email" )
uploadList(0) = Array( "ASP Simple Upload","ASPSimpleUpload.Upload","N","Upload" )
uploadList(1) = Array( "ASP Smart Upload","aspSmartUpload.SmartUpload","N","Upload" )
uploadList(2) = Array( "Dundas Upload","Dundas.Upload.2","N","Upload" )
uploadList(3) = Array( "Persits File Upload","Persits.Upload.1","N","Upload" )
uploadList(4) = Array( "Soft Artisans File Upload","SoftArtisans.FileUp","N","Upload" )
otherList(0) = Array( "ActiveX Data Object","ADODB.Connection","Y" ,"Required for Database Operations")
otherList(1) = Array( "File System Object","Scripting.FileSystemObject","Y", "Required for Upload Operations" )
otherList(2) = Array( "Microsoft XML Engine","Microsoft.XMLDOM","N","Required for XML Operations" )
Function checkObject( comIdentity )
On Error Resume Next
checkObject = False
Err = 0
Set xTestObj = Server.CreateObject( comIdentity )
If Err = 0 Then checkObject = True
Set xTestObj = Nothing
Err = 0
End Function
Public Function CheckCOM(byVal comList, byRef inCount)
Dim strTxt
strTxt = ""
inCount = 0
For Idx = LBound( comList ) To UBound( comList )
Provider = Idx
If checkObject( comList(Idx)(1) ) Then
strTxt = strTxt & vbTab & "" & comList(Idx)(0) & "" & VbCrlf
strTxt = strTxt & "<font color=""green"">Server'da bileşen yüklü ( " & comList(Idx)(3) & " )</font><br>" & VbCrlf
inCount = inCount + 1
Else
strTxt = strTxt & vbTab & " " & comList(Idx)(0) & " " & VbCrlf
strTxt = strTxt & "<font color=""red"">Server'da bileşen yüklü değil ( " & comList(Idx)(3) & " )</font><br>" & VbCrlf
End If
Next
strTxt = strTxt & "" & VbCrlf
CheckCOM = strTxt
End Function
Function QuickSort(Arr,loBound,hiBound)
If hiBound - loBound = 1 then
If Arr(loBound) > Arr(hiBound) then
temp=Arr(loBound)
Arr(loBound) = Arr(hiBound)
Arr(hiBound) = temp
End If
End If
pivot = Arr(int((loBound + hiBound) / 2))
Arr(int((loBound + hiBound) / 2)) = Arr(loBound)
Arr(loBound) = pivot
loSwap = loBound + 1
hiSwap = hiBound
Do
While loSwap < hiSwap and Arr(loSwap) <= pivot
loSwap = loSwap + 1
Wend
While Arr(hiSwap) > pivot
hiSwap = hiSwap - 1
Wend
If loSwap < hiSwap then
temp = Arr(loSwap)
Arr(loSwap) = Arr(hiSwap)
Arr(hiSwap) = temp
End If
Loop while loSwap < hiSwap
Arr(loBound) = Arr(hiSwap)
Arr(hiSwap) = pivot
If loBound < (hiSwap - 1) then
Call QuickSort(Arr,loBound,hiSwap-1)
End If
If hiSwap + 1 < hibound then
Call QuickSort(Arr,hiSwap+1,hiBound)
End If
QuickSort=Arr
End Function
Response.write "" & VbCrlf
Response.Write "" & VbCrlf
Response.Write "<b>Bileşenler:</b><br>" & VbCrlf
Response.Write "" & VbCrlf
Response.Write( CheckCOM(emailList,inCount) )
If inCount = 0 Then
Response.Write "" & VbCrlf
Response.Write "<b>Server da hiçbir email bileşeni yüklü değil</b>" & VbCrlf
Response.Write "" & VbCrlf
End If
Response.Write( CheckCOM(uploadList,inCount) )
If inCount = 0 Then
Response.Write "" & VbCrlf
Response.Write "<b>Server da hiçbir upload bileşeni yüklü değil</b>" & VbCrlf
Response.Write "" & VbCrlf
End If
on error goto 0
%>

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER