Üye Kayıt Üye Giriş

PHP Öğreniyorum


PHP ve Veritabanı İndeksi        

    

                 

      01 – Gerekli Programların Yüklenmesi ve ayarlar        

      02 –  İhtiyaç Tespiti 

      03 – IIS(Internet Information Services) Yüklenmesi 

      04 –PHP 5.0.4 Kurulumu 

      05 – MYSQL yüklenmesi 

      06 – PHPEd isimli PHP Editörünün yüklenmesi 

      07 – PHPEd'in çalışması için önemli bir hatırlatma 

      08 – IIS ile ilgili ayarlar 

      09 – PHP ile neler yapılabilir   

      10 – PHP, ASP, HTML dilleri bir arada kullanılabilir mi?        

      11 – PHP dilinin temelleri        

      12 – PHP diline giriş ve temel yazım kuralları 

      13 – Çıktı komutları, Echo ve Print 

      14 – Veri türleri ve özellikleri   

      15 – Veri Türlerine bakış        

      16 – Boolean veri tipi özellikleri 

      17 – Tamsayılar ve özellikleri 

      18 – Ondalıklı sayılar (Float,Double) ve özellikleri 

      19 – String işlemleri ve özellikleri 

      20 – Diziler (Array) ve özellikleri 

      21 – Nesneler (Object) ve özellikleri 

      22 – Kaynak (Resource) ve özellikleri 

      23 – NULL (değer içermeyen) veri türü ve özellikleri 

      24 – Otomatik tür değiştirme(Type Juggling) 

      25 – Tür atamak (Type Casting) 

 

      Değişkenler  

 

      26 – Değişken Tanımlama ve isimlendirme kuralları 

      27 – Static değişkenler 

      28 – Superglobal değişkenler 

      29 – Local ve Global değişkenler        

      30 – Değişken Değişkenler     

      31 – PHP sayfası dışından değişken kullanımı 

 

      Sabitler          

     

      32 – Sabit tanımlama ve özellikleri       

      33 – Sihirli Sabit (Magic Constants) ve özellikleri        

      34 – Deyimler veya İfadeler (Expressions)                  

      35 – İşlemciler(Operatörler)               

      36 – Operatörlerde işlem öncelikleri    

      37 – Aritmetik işlemciler         

      38 – Atama Operatörü           

      39 – Birleşik Atama Operatörleri        

      40 – Bit-işlem operatörleri      

      41 – İkili sayı sistemi(Binary) ile ilgili kısa bilgi 

      42 – Bit İşlem (Bitwise) operatörleri 

      43 – Karşılaştırma Operatörleri           

      44 – Mantıksal Operatörler 

      45 – Hata Kontrol (Bastırma) Operatörü 

      46 – Komut Çalıştırma Operatörü 

      47 – Arttırma ve Eksiltme Operatörleri 

      48 – Metin Dizisi(String) Operatörleri 

      49 – Dizi Operatörleri 

      50 – Tip (Type) Operatörü 

 

      Kontrol Yapıları

                 

      51 – If (Eğer) Deyimi 

      52 – Else Deyimi         

      53 – ElseIf Deyimi      

      54 – Bir değişkene koşullu değer taşıma (Üçlü-Ternary Operatör)      

      55 – Bir koşula bağlı olarak Kod Blokları çalıştırmak 

 

      Döngüler       

 

      56 – While Döngüsü 

      57 – Do-While Döngüsü 

      58 – For Döngüsü 

      59 – Foreach Döngüsü 

      60 – Döngüyü sona erdirmek (Break) 

      61 – Koşullu olarak döngünün devam etmesi (Continue) 

      62 – Switch Deyimi     

      63 – Fonksiyon tanımlama ve kullanım                        

      64 – Kullanıma hazır (Built-in) PHP fonksiyonları        

      65 – Fonksiyon tanımlama ve çağırma             

      66 – Fonksiyonlara parametre vermek            

      67 – Kapsam 

      68 – Bir Koşula bağlı fonksiyon tanımlama ve çağırma            

      69 – Fonksiyon içinden fonksiyon tanımlama ve çağırma         

      70 – Kendisini çağıran (Recursive) fonksiyonlar          

      71 – Fonksiyonu Varsayılan (Default) değer ile çalıştırmak      

      72 – Referans ile fonksiyona parametre vermek(Global değişken içeriğini fonksiyonla değiştirmek)     

      73 – Fonksiyondan geri dönmek-çıkmak(return)         

      74 – Fonksiyondan değer döndürmek 

      75 – Fonksiyondan çoklu değer döndürmek 

      76 – Fonksiyondan bir başka fonksiyonun döndürdüğü değeri döndürmek 

      77 – Değişken fonksiyonlar 

      78 – Bir fonksiyon yada scriptin durdurulması (Die veya Exit) 

      79 – Nesneler             

      80 – Diziler     

      81 – Direk tanım ile dizi tanımlama 

      82 – Diziye eleman ilave etmek 

      83 – Dizi elemanlarını silmek 

      84 – Array fonksiyonu ile dizi tanımlama 

      85 – Nümerik olmayan dizi indisi kullanmak 

      86 – Dizinin eleman sayısını bulmak(count) 

      87 – Nümerik indisli dizilerin döngülerle kullanımı 

      88 – Alfanümerik indisli dizilerin döngülerle kullanımı 

      89 – Dizi, döngü ve tabloların HTML ile kullanımı(örnek) 

      90 – Döngü ile dizi değerlerini değiştirmek       

      91 – Dizi elemanı giriş sırası ve döngüler          

      92 – Çok boyutlu diziler          

      93 – Dizi Fonksiyonları           

      94 – Belli bir anahtara sahip dizi elemanı var mı? (array_key_exists) 

      95 – Belli bir değeri içeren dizi elemanı var mı? yok mu?(in_array) 

      96 – Belli bir değeri içeren dizi elemanını bulmak(array_search) 

      97 – Dizi elemanlarını verilen karakterle sınırlayan metin oluşturmak(implode) 

      98  Dizi elemanlarını verilen karakterle sınırlayan metin oluşturmak(örnek) 

      99 – Belli bir karakterle sınırlanmış metinden dizi oluşturmak(explode) 

     100 – Belli bir karakterle sınırlanmış metinden dizi oluşturmak(split) 

     101 – Bir dizi tüm elemanlarını, bir komutla değişkenlere taşımak(list) 

     102 – Dizileri birleştirerek yeni bir dizi oluşturmak(array_merge) 

     103 – Mevcut diziye eleman eklenmesi(array_push) 

     104 – Dizinin ilk elemanını silmek(array_shift) 

     105 – Dizinin son elemanını silmek(array_pop) 

     106 – Dizi anahtarlarının başka bir diziye aktarılması(array_keys) 

     107 – Dizi değerlerinin başka bir diziye aktarılması(array_values) 

     108 – Dizinin belli bölümünden yeni dizi oluşturmak(array_slice) 

     109 – Diziyi değerlere göre sıralamak(sort,rsort,natsort,asort,arsort) 

     110 – Diziyi anahtar bilgisine göre sıralamak(ksort,krsort) 

     111 – Bir değişkenin dizi olup olmadığının kontrolü 

     112 – Bir değişkenin varlığını kontrol etmek 

     113 – Metin düzenleme ve düzenli ifadeler                   

     114 – Temel Metin Fonksiyonları         

     115 – Bir metnin uzunluğunu bulmak (strlen) 

     116 – Bir metinden kesit alma (substr) 

     117 – Metnin başında ve sonundaki boşlukları silme (trim) 

     118 – Bir karakterin ASCII karşılığını bulmak (ord) 

     119 – ASCII karşılık bulma ve kullanma (chr) 

     120 – Metin içinde aranan karakterin pozisyonunu bulmak(strpos) 

     121 – Büyük-küçük harf fonksiyonları(strtolower,strtoupper,ucfirst,ucwords) 

     122 – Metin içindeki harfleri başka harflerle değiştirmek(strtr) 

     123 – Değişkenlerin biçimlendirilerek çıktı alınması (printf,sprintf) 

     124 – Temel Tarih ve Saat fonksiyonları           

     125 – Tarih ve saat verisi 

     126 – Tarih - Saat fonksiyonları ve biçimlendirme 

     127 – İstediğiniz tarih ve zamanı oluşturun(mktime) 

     128 – Düzenli ifadeler   

     129 – Eşleştirme deyimleri ve işaretleri 

     130 – Düzenli ifadelerde kullanılan özel karakterler 

     131 – Düzenli ifadelerde Karakter Gruplamaları 

     132 – Bir karakter grubunu aratmak veya taşımak(ereg ve eregi) 

     133 – Aranan karakterleri başka karakterlerle değiştirmek(ereg_replace) 

     134 – Bir metni özel bir karaktere göre diziye bölmek(split) 

     135 – Harf ayrımı yapmayan Özel düzenli ifadeler oluşturun(sql_regcase) 

     136 – Web Formları                

     137 – Superglobal değişkenler ile ilgili bilgi       

     138 – Formlardan GET metoduyla bilgi almak 

     139 – Formlardan bilgiyi dizi olarak göndermek 

     140 – Formlardan POST metoduyla bilgi almak  

     141 – Sunucu ve ziyaretçi işlemlerini tek dosyada yaptırmak 

     142 – Dosya ve Dizin işlemleri  

     143 – Yeni bir dosya oluşturmak(touch) 

     144 – Mevcut olan bir dosyanın silinmesi(unlink) 

     145 – Mevcut dosyayı açmak(fopen) 

     146 – Açılmış dosyayı kapatmak ve file pointer kavramı(fclose) 

     147 – Dosya durumu ile ilgili bilgi fonksiyonları 

     148 – Dosyaya bilgi yazmak(file_put_contents) 

     149 – Dosyaya bilgi yazmak(fwrite,fputs)) 

     150 – Tüm dosyayı bir kerede okumak(file_get_contents) 

     151 – Dosyadan bilgi okuma(fgets,fread,fgetc) 

     152 – Dosyayı satır satır diziye taşımak(file) 

     153– İstediğiniz konumdan istediğiniz kadar okuma(fseek,ftell,rewind) 

     154 – Harici dosya kullanımı (require, include)             

     155 – Dizin fonksiyonları          

     156 – PHP ile veritabanı                      

     157– Veritabanı ve Hızlı SQL kursu     

     158 – Mysql    

     159 – MySql veri türleri 

     160 – MySql-Front ile MySQL bağlantısı ve SQL alıştırması 

     161 – Myqsql front ile SQL Script dosyası kullanımı 

     162 – PHP, MySql ile bağlantı kuramıyor? 

     163 – MySql komutlarına giriş ve SQL alıştırması 

     164 – Veri seçme komutu (select) 

     165 – Bulunan kayıtların görüntülenmesi(mysql_result) 

     166 – Kaç kayıt bulundu? (mysql_num_rows) 

     167 – Bulunan kayıtların satır satır okunması(mysql_fetch_row) 

     168 – Bulunan kayıtların diziye aktarılması(mysql_fetch_array) 

     169 – Bulunan kayıtların nesne'ye aktarılması(mysql_fetch_object) 

     170 – İşiniz bitince hafızayı boşaltın! (mysql_free_result) 

     171 – ODBC   

     172 – Mysql veritabanına ODBC bağlantısı için gerekenler 

     173 – Excel ve MySql veritabanı bağlantısı 

     174 –Microsoft Access ve MySql veritabanı bağlantısı 

     175 – Excel ve MsAccess bağlantısı 

     176 – PHP ve ODBC komutlarıyla MSAccess bağlantısı 

     177 – PHP ve ODBC ile Excel vertabanına ulaşmak 

     178 – PHP ve ODBC komutlarıyla MySql veritabanı bağlantısı 

     179 – DSN tanımlamadan MSAccess dosyasına bağlantı(realpath) 

     180 – PHP ile Microsoft SQL Server bağlantısı 

     181 – Çerez (cookie) işlemleri             

     182 – Cookie (Çerez) Nedir? 

     183 – Çerez oluşturmak (setcookie)     

     184 – Çerezlere ömür biçmek 

     185 – Çerezlerde dizi kullanmak          

     186 – Çerezleri silmek 

     187 – Oturum işlem ve fonksiyonları     

     188 – Oturum açmak ve Oturum çerezi nedir? 

     189 – Oturum değişkenleri ve Sayfa ziyaret sayısı takibi 

     190 – Oturum değişkenlerini, tanımlanan sayfa dışında kullanabilir miyim? 

     191 – Girilen Form bilgilerini Oturum değişkeninde saklayın 

     192 – Oturum değişkenini iptal etmek(unset) 

     193 – Oturum süresi ne kadardır? 

     194 – Oturumu kaldırmak(session_destroy) 

     195 – PHP ile E-mail göndermek         

     196 – Son olarak

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER

x