Üye Kayıt Üye Giriş

SQL Server Öğreniyorum


  SQL Server 2000 İndeks

 

 

01 – SQL Server Sevice Menager

 

        Enterprise Manager

 

02–  Kısaca Enterprise Hakkında

03 – Yeni Bir Sunucunun Registration İşlemi

04 – Bir Sunucuyu Başlatmak , Duraksatmak , Durdurmak

05 – Sistem Veritabanları

06 – Veritabanı Altında Bulunan Bölümlerin Tanımları

07 – New Databese ve Create Databese Wizard Yardımıyla Yeni Bir Veritabanı Yaratmak

08 – Backup Database ve Backup Wizard Kullanarak Veritabanı Yedeği Almak

09 – Restore Database Yardımıyla Bir Veritabanı Geri Yüklemek

10 – Databese Maintenance Plan Wizard Kullanarak Bir Veritabanın Bakım Planı Haz.

11 – SQL Serverda Güvenlik Klipleri ( Authentication Mode )

12 – New Login ve Create Login Wizard Kullanarak Yeni Bir Kullanıcı Hesapı Oluşturma

13 – Kısaca SQL Server Properties Ekranını Tanımak

14 – New Table Yardımıyla Yeni Bir Tablo Oluşturmak ve Kısaca Tablo Elemanları

15 – Tablo Oluştururken Kullanabileceğimiz Veri Tipleri ve Kısaca Özellikleri

16 –Örnek Üzerine Veri Tiplerinin İncelenmesi

17 –Tabloya Yeni Bir Kolon Eklemek ve Tabloda Bir Guid Kolonu Tanımlamak

18 – Bir Tablonun İsmini Değiştirmek ( Farklı Bir İsimle Kaydetmek )

19 – Manage Indexes ve Create Index Wizard Yardımıyla Bir Tablo Üzerinde Bir Dizin

20 – Tablolar Üzerinde İlişkiler ( Relationship ) Yaratmak , Düzenlemek , Silmek ve Prim

21 – Denetim Kısıtlamalarını ( Check , Contratins ) Düzenlemek , Oluşturmak , Silmek

22 – Varsayılan Değerler ( Defaults ) Oluşturmak , Düzenlemek , Silmek

23 – Kurallar ( Rules ) Oluşturmak , Düzenlemek , Silmek

24 – Kullanıcı Tanımlı Veri Türleri ( User Defined Data Types ) Oluşturmak , Düzenlemek

 

 

       Veritabanı Diyagramları 

 

 

25 –SQL Serverda Yetkiler ( Permessions ) ve Yetkilerin Ayarlanması

26 – Veri Tipleri

 

      Query Analyzer

 

27 –Genel Olarak Query Analyzer

28 –Query ( Sorgu ) Takibi

29 – Tools , Window ve Help Menüleri

 

 

      SQL Dili

 

30 – Kısaca SQL Hakkında  Select İfadesi Kullanark Tablolardaki Kayıları Görüntelemek

31 – Select İçeresinde Where Kalıbı ve Like Kullanımı

32 – Where Kalıbı İçeresinde Between ve In Kullanımı Left ve Right Fonksiyonları

33 – Order By Yardımıyla Seçilen Verilerin Sıralanması ( Sort İşlemi =)

34 – Select İçeresinde Top ve Percent Yardımıyla Belirli Miktarda İlk Verinin Seçilmesi

35 – Birbirleri İle Bağlantılı Birden Fazla Tablonun Select Edilmesi

36 – Sum Komutu İle Sayısal AlanlarınToplamlarını Almak ve Bilgilerin Group By İle Gruplandırılması

37 – Min , Max ve Count Fonksiyonları

38 – Avg Fonksiyonu İle Aritmetiksel Ortalama Hesabı

39 – Create Table Komutunu Kullanarak Veribabanı Üzerinde Tablo Yaratmak

40 – Drop Table Komutu Yardımıyla Bir Tablonun Veritabanından Silinmesi

41 – Insert Into Komutu Yardımıyla Tablolara Ver Girişi

42 – Update Komutu Yardımıyla Tablolardaki Verileri Güncelleştirmek

43 – Delete From Komutu Yardımıyla Tablolardaki Verileri Silmek

44 – Create Index Komutu Yardımıyla Yeni İndeksler Yaratmak

45 – Drop Indeks Komutu Yardımıyla Tablolardaki Mevcut İndekslerin Silinmesi ve sp_Help Indeks

46 – SQL Server Üzerinde Kayıtlı Bazı Stored Procedure’ler

47 – Upper , Lower ve Substring Fonksyonları

48 – Len ve Replace Fonksyonları

49 – SQL Cümlelerinde Having Kullanımı

50 – Join Yardımı İle Tabloların Birleştirilmesi

 

 

        Transact – SQL

 

51 – Transact – SQL e Giriş DECLARE İle Değişkenler Tanımlamak ve Go Komutu

52 – USE Komutu Transact – SQL İçinde Yerel Tablo Tanımlamak Birden Fazla Satırın Bir Seferde INSERT INT

53 – IF ELSE Komutlarının Kullanımı

54 – Case Kalıbı

55 – Goto ve Print Komutları

56 – While Dongüsü Break ve Continue Komutları

57 – Açıklama Satırları Tanımlamak

58 – Cursor Tanımlamak , Fetch , Close , Deallocate Komut Kullanımı

59 – Current Of Yardımıyla Açılan Kursorde Update ve Delete İşlemleri

60 – CursorRows , FetchStatus , CursorStatus Komutları

61 –  Stored Procedures ( Saklı Yordamlar )

62 –  Triggers ( Tetikliyiciler )

63 –  User Defined Functions ( Kullanıcı Tanımlı Fonksyonlar )

 

 

        Proglama Araçlarıyla SQL Server Erişimi

          

           Delphi Kullanarak SQL Server’a Erişim

            ODBC ve BDE Kullanarak Erişim

 

64 –  Server’a Bağlantı ve Bir Tabloya Erişim

65 –  Stored Proc Nesenesi Yardımıyla Procedur

 

         

           ADO Aracılığıyla Erişim

 

66 –  Server’a Bağlantı ve Bir Tabloya Erişim

67 –  Stored Proc Nesnesi Yardımıyla Procedure ve Function Erişimi

 

      

         Visual Basic Kullanarak SQL Server’a Erişim

 

68 – Bağlantı ve Tablo İşlemleri

69 – Veritabanı Üzerindeki StoredPrecedure’e Erişim

 

        

         Asp Kullanarak SQL Server’a Erişim

 

70 – Bağlantı Kurmak , Kapamak ve SQL Komutlarını Çalıştırmak

71 – ODBC Bağlantısı ve Recordset Kullanımı

72 – Storred Procedure’e Erişim

73 – SQL Profiller

 

Kurulum

Genel Kavramlar

Yeni Veritabanı Oluşturmak, Sistem Veritabanları

Veri Tipleri, Yeni Bir Tablo Oluşturmak

Tablolar Arasındaki İlişkileri Oluşturmak

Database Diagrams (Veritabanı Diagramları) Oluşturmak

Tablolara Kayıtlar Girmek, Foreign Key ve Tablolarda Veri Bütünlüğü

Constaint Tanımlamak, Düzeltmek

Index (İndeks, Dizin, Sıralama) Tanımlamak, Düzenlemek, Silmek

Statistics (İstatistikler) Oluşturmak, Değiştirmek, Silmek

Views (Görünümler) Oluşturmak, Değiştirmek, Silmek

Registered Servers (Kayıtlı Sunucular), Genel Bilgiler

Genel Veritabanı İşlemleri (Shrink, Backup, Restore, Import, Export, Attach, Detach)

Database Logins (Veritabanı Loginleri), Server Roles (Sunucu Rolleri)

Users, Rols, Schemas (Veritabanı Kullanıcıları, Rolleri, Şemalar)

Yetkiler - Database Logins

Yetkiler - Tablolar, Viewler, Veritabanları

SQL Komutları

            CreateDatabase (Veritabanı Yaratmak)

            AlterDatabase (Veritabanı Değişiklikleri)

            CreateTable (Tablo Yaratmak)

            AlterTable (Tablo Değişiklikleri)

            InsertInto (Tablolara Yeni Kayıtlar Eklemek)

            Update (Tablolarda Kayıtları Güncellemek)

            Delete (Tablolardan Kayıtlar Silmek)

            Select (Kayıtları Listelemek)

            Top, Len, Count, Sum, Max (Bazı Select Fonksyonları)

            Between (Alan Sınırlarını Sorgulamak)

            Order By (Sıralama Yapmak)

            GroupBy (Gruplama Yapmak)

            In, Not In (İçindeyse, İçinde Değilse Listele)       

            Distinct (Yalnız Bir Kere Listele)

            Like (Yarı Belirli Aramalar)

            Inner Join (Tablo Bağlantıları)

            Outer Join (Tablo Bağlantıları)

            Diğer Join Yöntemi, Case-When Komutu

            Having Komutu

            İç İçe Select Cümleleri

            With Komutu

            Pivot Kullanımı

            Row_Number Fonksyonu

            Rank, Dense_Rank Fonksyonları

            String Fonksyonlar

            DateTime Fonksyonları

StorredProcedure (Depo Edilen Yordamlar)

Trigger (Tetikler)

            After Insert Trigger (Tetikler)

            After Update Trigger (Tetikler)

            After Delete Trigger (Tetikler)

Cursor Kullanımı

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER

x