Üye Kayıt Üye Giriş

KPSSDERSANESİ AÇILDI KPSS HAKKINDA HERŞEY BURADA


KPSSDERSANESİ AÇILDI KPSS HAKKINDA HERŞEY BURADA

 

En Son Eklenen Blok Haberleri
 


Güvenirliği Artırma Yolları
Güvenirliği Belirleme Yollarından Bazıları
Ölçme Aracında Aranan Nitelikler
Ölçme ve Değerlendirme Bölüm Testi
Ölçmede Kullanılan Ölçek Türleri
Değerlendirmeye İlişkin Temel Tanımlar
Eğitim Bilimleri - Temel Kavramlar
Ölçeklerde Geçerlilik ve Güvenirlilik
Sözlü Yoklamalar
Yazılı Yoklamalarda Kullanılan Soru Tipleri
Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları
Ölçme ve Değerlendirme
Duygusal Gelişim
Toplumsal (Sosyal) Gelişim
Ahlak Gelişimi
Kişilik Gelişimi
Dil Gelişimi
Bilişsel Gelişim
Bedensel Gelişim
Temel Kavramlar
Öğretim Araç ve Gereçleri - 2
Sınıf Yönetmenin Özellikleri
Sınıf Dışı Öğretim Teknikleri
Aktif Öğrenme ve Aktif Öğrenme Teknikleri
Tartışma Teknikleri
Anlatım Teknikleri
Öğretim Teknikleri - 2
Öğretim Araç ve Gereçleri
Sınıf Yönetimi
Öğretim Teknikleri
Anlatma ( Anlatım ) Yönetimi
Öğretim Stratejileri - 2
Düşünce Biçimleri
Öğrenme
Öğretim İlkeleri
Öğretim Yöntemleri
Öğretim Stratejileri
Öğretim Modelleri ve Kuramları
Öğretim Yöntem ve Teknikler
Milli Eğitim Bakanlığının Yapısı - 2
Öğretim Planları-2
Program Geliştirme Çalışmaları
Sınama Durumları (Değerlendirme)
Eğitim Durumları-2
İçerik (Muhteva / Konu)
Hedef Nedir?
Milli Eğitim Bakanlığının Yapısı
Öğretim Planları
Program Geliştirme - Değerlendirme Çalışmaları
Sınama Durumları
Eğitim Durumları
Program Geliştirme - İçerik (Muhteva – Konu)
Program Geliştirme - Hedef (Amaç –Kazanım)
Program Geliştirme Modelleri-2
Program Tasarımları-2
Tarihi Temel
Program ve Türleri-2
Eğitimde Temel Kavramlar-2
İhtiyaç Belirleme
Program Geliştirme Modelleri
Program Tasarımları
Program Geliştirmenin Temelleri
Program ve Türleri
Eğitimde Temel Kavramlar
Çember ve Daire
Deltoid
Dik Yamuk
İkizkenar Yamuk
Yamuk
Kare
Eşkenar Dörtgen
Dikdörtgen
Paralelkenar
Dörtgenler
Benzer Üçgenler
Özel Üçgenler
Üçgenin Yardımcı Elemanları
Üçgenlerde Kenar - Açı ve Uzunluk Bağıntılar
Üçgenler
Açılar
Ortalama Çeşitleri
Orantı Çeşitleri
Oran Orantı
Kâr Zarar Problemleri
Yol Problemleri
İşçi ve Havuz Problemleri
Yaş Problemleri
Sayı Problemleri
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
Birinci Dereceden Denklem ve Denklem Sistemleri
Karaköklü Sayılar
Üslü Sayılar
Mutlak Değer
Eşitsizliğin Özellikleri, Mutlak Değer
Eşitsizlikler ve Mutlak Değer
Rasyonel İfadeler
Çarpanları Ayırma Yöntemi
Özdeşlikler
Devirli Ondalık Açılımlar
Ondalık Sayılar
Rasyonel Sayılarda Sıralama
Rasyonel Sayılarda Yapılan İşlemler
Kesirleri Bir Birine Çevirme
Kesir Çeşitleri
Taban Aritmetiği
Ortak Katların En Küçüğü OKEK
Ortak Bölenlerin En Büyüğü OBEB
OBEB ve OKEK
Mükemmel Sayı
Bölen Sayısı
Bölme ve Bölünebilme Kuralları
Ardışık Terimlerin Toplamı
Ardışık Tek Sayıların Toplamı
Ardışık Çift Sayıların Toplamı
Ardışık Sayıların Toplamı
Sayı Ekseni
Reel Sayılar
İrrasyonel Sayılar
Rasyonel Sayılar
Aralarında Asal Sayılar
Asal Sayılar
Faktöriyel
Sayılar
Kümelerde Yapılan İşlemler
Kümeler
Hukuka Giriş
Hukukun Sınıflandırılması
Hakkın Tanımı ve Türleri
Kişi Kavramı
Devlet ve Unsurları
Anayasa ve Türleri - Türk Anayasası
Temel Hak
1982 Anayasası
Kişi Hak ve Ödevleri
Sosyal ve Ekonomik Haklar
Siyasi Haklar ve Ödevler
Yasama Yetkisi
TBMM'nin İç yapısı ve Çalışma Düzeni
Cumhurbaşkanı ve Görevleri
Başbakan ve Bakanlar Kurulu
Yürütmenin Düzenleyici İşlemleri
Yönetmelik ve Özellikleri
Kanun Hükmünde Kararnameler
İdari Yapılanma
Valinin Yetki ve Görevleri
Devlet Memurları
Kamu Tüzel Kişiliği
Uluslararası Kuruluşlar
Yargı
Birleşmiş Milletler
Rekabet Kurumu
Sermaya Piyasası Kurulu (SPK)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)
Uluslararası Para Fonu (IMF)
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)
Merkez Bankası
Avrupa Konseyi (CE)
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Anayasa Hukuku
Yargıtay ve Görevleri
2011 KPSS Güncel Bilgiler
Olağanüstü Yönetim
12 Eylül 2010 Halk Oylaması İle Yapılan Değişiklikler
Anayasa Mahkemesi
1961 ve 1982 Anayasasının Farkları
2012 Ekonomi Alanında Güncel Bilgiler
Başkent Teşkilatı
Türkiye - AB İlişkilerinin Tarihçesi
Türkiye'de Mesleklerine Göre İlk Kadınlar
Bazı Önemli Projeler
2012 Yılı Bazı Güncel Bilgiler
Coğrafi Konum
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri
Türkiye'nin Coğrafi Konumu
Türkiye'de Dalga Aşındırma Şekilleri
Türkiye'de Kıyı Topografyası
Türkiye'de Buzul Topografyası
Türkiye'de Akarsu Biriktirme Şekilleri
Türkiye'de Akarsu Aşınma Şekilleri
Türkiye'de Karstik Topografya
Türkiye'nin Platoları
Türkiye'nin Ovaları
Türkiye'nin Dağları
Türkiye'de Depremler
Türkiye'de Jeolojik Yapı
Türkiye'nin Yer Şekilleri
Türkiye'de Kaynaklar
Türkiye'nin Yer Altı Suları
Türkiye'nin Akarsuları
Türkiye'nin Toprak Yapısı
Türkiye'nin İklimi
Türkiye'de Sıcaklık
Türkiye'de Basınç ve Rüzgarlar
Türkiye'de Nem
Türkiye'deki İklim Tipleri
Türkiye'nin Bitki Örtüsü
Türkiye'de Nüfus Sayımı ve Nüfusun Gelişimi
Türkiye'de Nüfusun Bölgelere Göre Dağılışı
Türkiye'de Nüfus Yoğunluğu
Türkiye Nüfusun Özellikleri
Nüfusumuz Arttı
Nüfus Hareketlerinde Etkili Olan Faktörler
Yerleşmeyi Etkileyen Faktörler
Bölgelerin Nüfus Bakımından Özellikleri
Türkiye'deki Mesken Tipleri
Türkiye'de Yetişen Tarım Ürünleri
Türkiye'de Hayvancılık
Madenlerimiz ve Çıkarıldıkları Yerler
Türkiye'de Madencilik
Coğrafi Bölgelerle İlgili Önemli Noktalar - 2
Türkiye'de Enerji Kaynakları
Türkiye'de Endüstri
Akdeniz Bölgesi
Ege Bölgesi

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER