Üye Kayıt Üye Giriş

Hastane Veri Tabanı Uygulaması


Hastane Veri Tabanı Uygulaması


HASTANE VERİ TABANI
HASTANE VERİ TABANI
Veri tabanı üzerinde Data1 (hastane-kimlik) ve Data2 (hastane-vizite) nesneleri "visible.false" olarak bulunmaktadır.(General Declaration)

Public son1 As Integer

Dim son2 As Integer

Public sayi As IntegerSub ilkform()

cmdileri.Visible = True

cmdgeri.Visible = True

cmdbas.Visible = True

cmdson.Visible = True

cmdekle.Visible = True

cmdrapor.Visible = True

cmdguncelle.Visible = True

cmdbul.Visible = True

cmdcikis.Visible = True

cmdiptal.Visible = False

End SubPublic Sub goster()

txtad.Text = Data1.Recordset("ad")

txtsoyad.Text = Data1.Recordset("soyad")

txthastakod.Text = Data1.Recordset("hastakod")

Data2.Recordset.MoveFirst

liste(0).Clear

liste(1).Clear

liste(2).Clear

endx = 0

Do While endx = 0

Do While Not Data2.Recordset.EOF

If Data1.Recordset("hastakod") <> Data2.Recordset("hastakod") Then

Data2.Recordset.MoveNext

Else

endx = 1

varx = Data2.Recordset("hastakod")

vary = Data2.Recordset("hastakod")

Do While varx <> 0

Do While vary = varx

liste(0).AddItem (Data2.Recordset("protokolno"))

liste(1).AddItem (Data2.Recordset("tarih"))

liste(2).AddItem (Data2.Recordset("tani"))

Data2.Recordset.MoveNext

If Data2.Recordset.EOF = True Then

varx = 0

vary = 1

Else

vary = Data2.Recordset("hastakod")

End If

Loop

varx = 0

Loop

End If

Loop

Loop

End SubSub ekledugkaldir()

cmdileri.Visible = False

cmdgeri.Visible = False

cmdbas.Visible = False

cmdson.Visible = False

cmdekle.Visible = False

cmdrapor.Visible = False

cmdguncelle.Visible = False

cmdbul.Visible = False

cmdcikis.Visible = False

cmdiptal.Visible = True

End Sub

Private Sub bul_Click()

Data1.Recordset.MoveFirst

sayi = 1

endx = 0

Do While endx = 0

If Data1.Recordset("hastakod") <> bul.Text Then

Data1.Recordset.MoveNext

sayi = sayi + 1

Else

endx = 1

goster

End If

Loop

End SubPrivate Sub cmdbas_Click()

Data1.Recordset.MoveFirst

goster

sayi = 1

End SubPrivate Sub cmdbul_Click()

soyadx = txtsoyad.Text

bulx = 0

bul.Clear

Data1.Recordset.MoveFirst

Do While Not Data1.Recordset.EOF

If Data1.Recordset("soyad") = soyadx Then

bul.AddItem (Data1.Recordset("hastakod"))

Data1.Recordset.MoveNext

bulx = 1

Else

Data1.Recordset.MoveNext

End If

Loop

If bulx = 0 Then

MsgBox ("bulamadim.")

Else

bul.Text = bul.List(0)

bul.Visible = True

txtbul.Visible = True

txtbul.Text = "soyad =" + soyadx

End If

End SubPrivate Sub cmdcikis_Click()

End

End SubPrivate Sub cmddegtamam_Click()

Data1.Recordset.Edit

Data1.Recordset("Ad") = txtad.Text

Data1.Recordset("Soyad") = txtsoyad.Text

Data1.Recordset.Update

Data1.Refresh

cmddegtamam.Visible = False

Data1.Recordset.Move (sayi - 1)

ilkform

goster

End SubPublic Sub cmdekle_Click()

Ekle.Show

Hastane.Hide

son1 = son1

End SubPrivate Sub cmdgeri_Click()

If sayi <> 1 Then

Data1.Recordset.MovePrevious

goster

sayi = sayi - 1

Else

MsgBox ("Kayit basina gelindi!")

End If

End SubPrivate Sub cmdguncelle_Click()

ekledugkaldir

cmddegtamam.Visible = True

End SubPrivate Sub cmdileri_Click()

If sayi <> son1 Then

Data1.Recordset.MoveNext

goster

sayi = sayi + 1

Else

MsgBox ("Kayit sonuna gelindi!")

End If

End SubPrivate Sub cmdiptal_Click()

goster

cmdekletamam.Visible = False

cmddegtamam.Visible = False

ilkform

goster

End SubPrivate Sub cmdrapor_Click()

DataReport1.Show

End SubPrivate Sub cmdson_Click()

Data1.Recordset.MoveLast

goster

sayi = son1

End SubPrivate Sub Form_Load()

Data1.Refresh

Data2.Refresh

Data1.Recordset.MoveLast

son1 = Data1.Recordset.RecordCount

Data2.Recordset.MoveLast

son2 = Data1.Recordset.RecordCount

Data1.Recordset.MoveFirst

sayi = 1

goster

End Sub

EKLE FORMU

EKLE FORMU

Public Sub cmdekletamam_Click()

Hastane.Data1.Recordset.AddNew

Hastane.Data1.Recordset("Ad") = txtad.Text

Hastane.Data1.Recordset("Soyad") = txtsoyad.Text

Hastane.son1 = Hastane.son1 + 1

Hastane.Data1.Recordset("Hastakod") = Hastane.son1

Hastane.Data2.Recordset.AddNew

Hastane.Data2.Recordset("Hastakod") = Hastane.son1

Hastane.Data2.Recordset("protokolno") = txtprot.Text

Hastane.Data2.Recordset("tarih") = txttarih.Text

Hastane.Data2.Recordset("tani") = txttani.Text

Hastane.Data1.Recordset.Update

Hastane.Data2.Recordset.Update

Hastane.Data1.Refresh

Hastane.Data2.Refresh

Hastane.goster

Hastane.sayi = 1

Hastane.Show

Ekle.Hide

End SubPrivate Sub cmdiptal_Click()

Hastane.Show

Ekle.Hide

End SubPrivate Sub Form_Load()

txtad.Text = ""

txtsoyad.Text = ""

txtprot.Text = ""

txttani.Text = ""

txttarih.Text = ""

End Sub

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER

x