Üye Kayıt Üye Giriş

E-Posta Yazmaya Yönlendirme Link


E-Posta Yazmaya Yönlendirme Link

 
'E-Posta Yazmaya yönlendir
Dim NORMAL_GÖSTER

Private Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpOperation As String, ByVal lpFile As String, ByVal lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long) As Long

Sub EpostaHazırla(EPostaAdresi As String, Frm As Form)
Dim Uygula&
Uygula = ShellExecute(Frm.hwnd, vbNullString, EPostaAdresi, vbNullString, "C:\", NORMAL_GÖSTER)
End Sub

Private Sub Label3_Click()
EpostaHazırla "mailto:" & Label3.Caption, Me

End Sub

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER

x