Üye Kayıt Üye Giriş

Bul ve Değiştir


 Bul ve Değiştir


'Form 1 Kodları
Private Sub m10_Click()
CommonDialog1.Filter = "All Files (*.*)|*.*|Text Files" + "(*.txt)|*.txt|Batch Files (*.bat)|*.bat"
CommonDialog1.FilterIndex = 2
CommonDialog1.ShowOpen
On Error GoTo hata
Open CommonDialog1.FileName For Input As #1
'İlk satır metin kutusuna alınıyor.
Line Input #1, satir
Text1.Text = satir
Do While Not EOF(1)
Line Input #1, satir
'Aralarına satır sonu işareti de eklenerek tüm satırlar metin kutusuna alınıyor.
Text1.Text = Text1.Text + Chr(13) + Chr(10) + satir
Loop
hata:
End Sub

Private Sub m11_Click()
Aranan = InputBox("Bulunmasını istediğiniz kelime")
If Len(Aranan) > 0 Then
konum = InStr(Text1.Text, Aranan)
'Konum=0 ise metin bulunamadı demektir.
'0'dan büyükse metin bulundu demektir.
If konum > 0 Then Text1.SelStart = konum - 1
End If
End Sub

Private Sub m12_Click()
Form2.Show 1
End Sub

Private Sub m15_Click()
Unload Me
End Sub
'Form 2 Kodları
Private Sub Command1_Click()
'Eğer aranacak bir kelime girildiyse.
If Len(Text1.Text) > 0 Then
'Aramaya imleçin bulunduğu konumdan başlanmalı
Baslama = Form1.Text1.SelStart
If Baslama = 0 Then Baslama = 1
Anametin = Form1.Text1.Text
Arananmetin = Text1.Text
'Kelime aranıyor ve imleç o noktaya konumlandırılıyor.
konum = InStr(Baslama, Anametin, Arananmetin)
If konum > 0 Then Form1.Text1.SelStart = konum - 1
'Eğer değiştirilecek bir kelime girildiyse.
If Len(Text2.Text) > 0 Then
'İmleçin olduğu noktaya kadar olan kısım alınıyor.
Anametin1 = Left(Form1.Text1.Text, Form1.Text1.SelStart)
miktar = Len(Anametin) - Form1.Text1.SelStart - Len(Text1.Text)
'Ana metnin, değişimi yapılacak olan kelimeden sonraki kısmı da alınıyor.
Anametin2 = Right(Form1.Text1.Text, miktar)
'Sonra da ilk parça, değişecek kelime ve son parça birleştiriliyor.
Form1.Text1.Text = Anametin1 + Text2.Text + Anametin2
Form1.Text1.SelStart = Len(Anametin1 + Text2.Text)
Unload Me
End If
End If
End Sub

Private Sub Command2_Click()
Baslama = 1
degismesayisi = 0
konum = 1
Anametin = Form1.Text1.Text
Arananmetin = Text1.Text
If Len(Text1.Text) > 0 And Len(Text2.Text) > 0 Then
Do While konum > 0
konum = InStr(Baslama, Anametin, Arananmetin)
If konum > 0 Then
Form1.Text1.SelStart = konum - 1
degismesayisi = degismesayisi + 1
End If
Anametin1 = Left(Form1.Text1.Text, Form1.Text1.SelStart)
miktar = Len(Anametin) - Form1.Text1.SelStart - Len(Text1.Text)
Anametin2 = Right(Form1.Text1.Text, miktar)
Form1.Text1.Text = Anametin1 + Text2.Text + Anametin2
Form1.Text1.SelStart = Len(Anametin1 + Text2.Text)
Baslama = Form1.Text1.SelStart
Loop
MsgBox (Str(degismesayisi) + " adet değiştirme yapıldı")
Unload Me
End If
End Sub

Private Sub Command3_Click()
If Len(Text1.Text) > 0 Then
konum = InStr(Form1.Text1.Text, Text1.Text)
If konum > 0 Then Form1.Text1.SelStart = konum - 1
End If
End Sub

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER

x