Üye Kayıt Üye Giriş

Bilgisayardaki Kullanıcıların Adlarını Bulma


Bilgisayardaki Kullanıcıların Adlarını Bulma

 
'// Projeye List1 adında bir adet listbox ekleyin ve scrrun.dll dosyasına bir referans ekleyin
Private Declare Function GetProfilesDirectory Lib "userenv.dll" Alias "GetProfilesDirectoryA" (ByVal lpProfileDir As String, lpcchSize As Long) As Boolean
Private objFSO As FileSystemObject
Private objFolders As Folders, objFolder As Folder

Private Sub Form_Load()
Dim sBuffer As String
Dim strPARENT As String

sBuffer = String(255, 0)
GetProfilesDirectory sBuffer, 255

strPARENT = StripTerminator(sBuffer)
Set objFSO = New FileSystemObject

'if path is invalid, exit
If Not objFSO.FolderExists(strPARENT) Then Exit Sub

' "seed" the loop
strPaths = IIf(Right(strPARENT, 1) = "\", strPARENT, strPARENT & "\")

' Add subfolders, if any, to array
Set objFolders = objFSO.GetFolder(strPaths).SubFolders
For Each objFolder In objFolders
List1.AddItem objFolder.Name
Next

Set objFSO = Nothing
Set objFolders = Nothing
Set objFolder = Nothing

End Sub

Function StripTerminator(sInput As String) As String
Dim ZeroPos As Long
ZeroPos = InStr(1, sInput, Chr$(0))
If ZeroPos > 0 Then
StripTerminator = Left$(sInput, ZeroPos - 1)
Else
StripTerminator = sInput
End If
End Function

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER

x