Üye Kayıt Üye Giriş

Başlıksız Formu ve üstündeki nesneleri taşımak


Başlıksız Formu ve üstündeki nesneleri taşımak

 
'Bu kısmı MODÜL'e ekleyin
Public Declare Function ReleaseCapture Lib "user32" () As Long
Public Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hWnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long
Public Const ButonTut = &HA1
Public Const frmbaşlığı = 2

Public Sub DragForm(hWnd As Long, intButton As Integer)
On Error Resume Next

If intButton = vbLeftButton Then
ReleaseCapture
SendMessage hWnd, ButonTut, frmbaşlığı, 0
End If

End Sub


'------------------------------------------------------------------
'FORM' a Bir textbox ve picturebox ekleyin

Private Sub Command1_Click()
End
End Sub
Private Sub Form_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
DragForm Form1.hWnd, 1
End Sub

Private Sub Picture1_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
DragForm Picture1.hWnd, 1
End Sub

Private Sub Text1_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
DragForm Text1.hWnd, 1
End Sub

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER

x