Üye Kayıt Üye Giriş

Verileri Gelişmiş Listeleme


Verileri Gelişmiş Listeleme

 
<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="tr">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1254">
<title>VERİ TABANI BİLGİLERİNİ LİSTELEME SAYFASI -- BASİT LİSTELEME</title>
<link rel="stylesheet" href="stil.css" type="text/css">

</head>
<body>
<font face="verdana" size="1">
<%
'sıralama ölçütü alınıyor
olcut= request.querystring ("olcut")

'veri tabanına bağlantı için gerekli değişkenler tanımlanıyor
Set baglanti = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
baglanti.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("ogrenciler.mdb")
Set kayitseti = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

'sql cumlesi gelen ölçüte göre oluşturuluyor... oluşturlan sqlcümlesi yardımıyla tabloda bulunan bütün verileri kayitsetine çekeceğiz
select case olcut
case "ad"
sqlcumlesi = "Select * from ozluk order by ad asc"
case "soyad"
sqlcumlesi = "Select * from ozluk order by soyad asc"
case "adres"
sqlcumlesi = "Select * from ozluk order by adres asc"
case "sehir"
sqlcumlesi = "Select * from ozluk order by sehir asc"
case else
sqlcumlesi = "Select * from ozluk order by kimlikno asc"
end select

'belirmemiş olduğumuz değişkenler ve sqlcümlesi ile bağlantıyı açıyoruz....
kayitseti.Open sqlcumlesi,baglanti,3,3
'kayıt sayısının bulunması için kayitsetindeki veri sayısı kayitsayisi değişkenine aktarılıyor
kayitsayisi=kayitseti.recordcount
response.write "<center>"
response.write "<font face=""verdana"">"
response.write "<b>"
response.write kayitsayisi
response.write "</b>"
response.write " adet kayıt bulunmaktadır"
response.write "<center>"
'bundan sonraki blokta tablonun başlık satırı oluşturulacak
%>

</font>
<div align="center">
<table border="1" width="76%" id="table1">
<tr>
<td><a href="gelismis_liste.asp?olcut=ad">ADA GÖRE SIRALI LİSTE</a></td>
<td><a href="gelismis_liste.asp?olcut=soyad">SOYADA GÖRE SIRALI
LİSTE</a></td>
<td><a href="gelismis_liste.asp?olcut=adres">ADRESE GÖRE SIRALI
LİSTE</a></td>
<td><a href="gelismis_liste.asp?olcut=sehir">ŞEHİRE GÖRE SIRALI
LİSTE</a></td>
</tr>
</table>
</div>
<font face="verdana" size="1">

<table border=1 align=center>
<tr bgcolor="#CC00FF">
<td> <font size="2">Kimlik Numarası</font></td>
<td> <font size="2">Adı</font></td>
<td> <font size="2">Soyadı</font></td>
<td> <font size="2">Cinsiyeti</font></td>
<td> <font size="2">E-posta Adresi</font></td>
<td> <font size="2">Telefon Numarası</font></td>
<td> <font size="2">Adres Bilgileri</font></td>
<td> <font size="2">Şehir </font> </td>
<td> <font size="2">Ülke </font> </td>
</tr>
<%

'kayitsetinde bulunan bütün verilerin ekrana bastırılması için döngü kuruluyor
do while not kayitseti.eof

'değişkenlerdeki ekrana bastırılıyor
response.write "<tr>"
response.write "<td>"
response.write kayitseti ("kimlikno")
response.write "</td>"
response.write "<td>"
response.write kayitseti ("ad")
response.write "</td>"
response.write "<td>"
response.write kayitseti ("soyad")
response.write "</td>"
response.write "<td>"
response.write kayitseti ("cinsiyet")
response.write "</td>"
response.write "<td>"
response.write "<A HREF=mailto:"&kayitseti ("eposta")&">"
response.write kayitseti ("eposta")
response.write "</a>"
response.write "</td>"
response.write "<td>"
response.write kayitseti ("telefon")
response.write "</td>"
response.write "<td>"
response.write kayitseti ("adres")
response.write "</td>"
response.write "<td>"
response.write kayitseti ("sehir")
response.write "</td>"
response.write "<td>"
response.write kayitseti ("ulke")
response.write "</td>"
response.write "<td>"
response.write "<a href=duzenle_form.asp?kimlik=" & kayitseti ("kimlikno") & ">"
response.write "DÜZENLE"
response.write "</a>"
response.write "</td>"
response.write "<td>"
response.write "<a href=sil_form.asp?kimlik=" & kayitseti ("kimlikno") & ">"
response.write "SİL"
response.write "</a>"


response.write "</tr>"
kayitseti.movenext
loop
response.write "</table>"
response.write "<a href="" index.html "">"
response.write "ANA SAYFA"
response.write "</a>"
response.write "</font>"
kayitseti.close
set kayitseti=nothing
%>
</body>
</html>

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER

x