Üye Kayıt Üye Giriş

Combo Kutusunu Veritabanındaki Bilgilerle Doldurma


 Combo Kutusunu Veritabanındaki Bilgilerle Doldurma


<%
Dim adoCon
Dim rs

Set adoCon = Server.CreateObject("Adodb.Connection")
adoCon.open = "Provider=Microsoft.Jet.Oledb.4.0;Data Source="& Server.MapPath("veritabani.mdb") &";"

Set rs = Server.CreateObject("Adodb.Recordset")

rs.Open "SELECT * FROM Tablo",adoCon, 1, 3
If Not rs.EOF Then
Response.Write("<select name=""combo_adi"">")
Do While Not rs.EOF
Response.Write("<option value="""& rs("alan_degeri") &""">"& rs("alan_adi") &"</option>"
rs.MoveNext
Loop
Response.Write "</select>"
End If

rs.Close

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER

x