Üye Kayıt Üye Giriş

Analog Saat


 Analog Saat


'#coder info#'
'coded by dreamcatcher
'finished
'date:26-04-06 time:14-23
'imp0s1bl3 1s n0th1ng, s3cur1ty 1s 3v3ryth1ng

Public Class Form1
Inherits System.Windows.Forms.Form

#Region " Windows Form Designer generated code "

Public Sub New()
MyBase.New()

'This call is required by the Windows Form Designer.
InitializeComponent()

'Add any initialization after the InitializeComponent() call

End Sub

'Form overrides dispose to clean up the component list.
Protected Overloads Overrides Sub Dispose(ByVal disposing As Boolean)
If disposing Then
If Not (components Is Nothing) Then
components.Dispose()
End If
End If
MyBase.Dispose(disposing)
End Sub

'Required by the Windows Form Designer
Private components As System.ComponentModel.IContainer

'NOTE: The following procedure is required by the Windows Form Designer
'It can be modified using the Windows Form Designer.
'Do not modify it using the code editor.
Friend WithEvents Timer1 As System.Timers.Timer
Friend WithEvents PictureBox1 As System.Windows.Forms.PictureBox
<System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> Private Sub InitializeComponent()
Me.Timer1 = New System.Timers.Timer
Me.PictureBox1 = New System.Windows.Forms.PictureBox
CType(Me.Timer1, System.ComponentModel.ISupportInitialize).BeginInit()
Me.SuspendLayout()
'
'Timer1
'
Me.Timer1.Enabled = True
Me.Timer1.Interval = 1000
Me.Timer1.SynchronizingObject = Me
'
'PictureBox1
'
Me.PictureBox1.Location = New System.Drawing.Point(0, 0)
Me.PictureBox1.Name = "PictureBox1"
Me.PictureBox1.Size = New System.Drawing.Size(250, 250)
Me.PictureBox1.TabIndex = 0
Me.PictureBox1.TabStop = False
'
'Form1
'
Me.AutoScaleBaseSize = New System.Drawing.Size(5, 13)
Me.BackColor = System.Drawing.SystemColors.ActiveCaptionText
Me.ClientSize = New System.Drawing.Size(256, 253)
Me.Controls.Add(Me.PictureBox1)
Me.Name = "Form1"
Me.Text = "Form1"
CType(Me.Timer1, System.ComponentModel.ISupportInitialize).EndInit()
Me.ResumeLayout(False)

End Sub

#End Region
'Değişkenler
'OrtaX ve OrtaY, resim alanının orta noktasını belirlemek için kullanıldı
'ResimX ve ResimY, resim alanının boyutlarını belirlemek için kullanıldı
'CurrentXsn ve CurrentYsn, saniyenin ikinci koordinat noktasını belirtmek için kullanıldı
'CurrentXdk ve CurrentYdk, yelkovanın ikinci koordinat noktasını belirtmek için kullanıldı
'CurrentXsa ve CurrenYsa, akrebin ikinci koordinat noktasını belirtmek için kullanıldı
Private OrtaX, OrtaY, ResimX, ResimY, CurrentXsn, CurrentYsn, CurrentXdk, CurrentYdk, CurrentXsa, CurrentYsa As Single
'Sa, Sn ve Dk, saniye, yelkovan ve akrebin derece cinsinden konumlarını belirleyen açıları belirtmek için kullanıldı
'Kadran, en büyük ibrenin uzunluğunu tanımlamak için kullanıldı
Private Sn, Dk, Sa, Kadran As Short
'ikinci eksen belirleme işlemleri farklı durumlar için çok kez kullanıldığından fonksiyon olarak tanımlandı
Private Function KoordinatX(ByVal Derece As Single, ByVal IbreUzunluk As Short, ByVal KisalmaMiktari As Short, ByVal BaslangicX As Short) As Single
Dim Radyan As Single
Radyan = (22 / 7 * Derece) / 180 'derece cinsinden ifade radyana çevriliyor
KoordinatX = BaslangicX + System.Math.Cos(Radyan) * (IbreUzunluk - KisalmaMiktari) 'belirtilen değerlere göre ikinci x ekseni değeri veriliyor
End Function
'ikinci eksen belirleme işlemleri farklı durumlar için çok kez kullanıldığından fonksiyon olarak tanımlandı
Private Function KoordinatY(ByVal Derece As Single, ByVal IbreUzunluk As Short, ByVal KisalmaMiktari As Short, ByVal BaslangicY As Short) As Single
Dim Radyan As Single
Radyan = (22 / 7 * Derece) / 180 'derece cinsinden ifade radyana çevriliyor
KoordinatY = BaslangicY + System.Math.Sin(Radyan) * (IbreUzunluk - KisalmaMiktari) 'belirtilen değerlere göre ikinci y ekseni değeri veriliyor
End Function
'dakika ve saat çizgileri çizdiriliyor
Private Sub HazirlikYap()
Dim OrtakX, OrtakY, SaatX1, SaatY1, DakikaX1, DakikaY1 As Single
Dim Kad As Short
For Kad = 0 To 360 Step 6
OrtakX = KoordinatX(Kad, Kadran, 0, OrtaX)
OrtakY = KoordinatY(Kad, Kadran, 0, OrtaY)

If Kad Mod 30 = 0 Then
SaatX1 = KoordinatX(Kad, Kadran, 20, OrtaX)
SaatY1 = KoordinatY(Kad, Kadran, 20, OrtaY)
PictureBox1.CreateGraphics.DrawLine(System.Drawing.Pens.Black, SaatX1, SaatY1, OrtakX, OrtakY)
Else
DakikaX1 = KoordinatX(Kad, Kadran, 10, OrtaX)
DakikaY1 = KoordinatY(Kad, Kadran, 10, OrtaY)
PictureBox1.CreateGraphics.DrawLine(System.Drawing.Pens.Black, DakikaX1, DakikaY1, OrtakX, OrtakY)
End If
Next
End Sub

Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
ResimX = PictureBox1.Size.Width 'resim alanının,
ResimY = PictureBox1.Size.Height 'boyunları alınıyor

OrtaX = ResimX / 2 'resmin yatay eksendeki orta noktası
OrtaY = ResimY / 2 'resmin dikey eksendeki orta noktası

Sa = (270 + (Hour(Date.Now) Mod 12) * 30) Mod 360 'ilk etapdaki saat açı değeri değeri
Dk = (270 + Minute(Date.Now) * 6) Mod 360 'ilk etaptaki dakika açı değeri değeri
Sn = 276 + Second(Date.Now) * 6 'ilk etapdaki saniye açı değeri

Kadran = Fix((OrtaX + OrtaY) / 2) 'saat ibresinin uzunluğu

CurrentXsa = KoordinatX(Sa, Kadran, 80, OrtaX) 'ilk etapta sistemin saati okunduktan sonra
CurrentYsa = KoordinatY(Sa, Kadran, 80, OrtaY) 'ibreler sistemin saatine göre konumlandırılıyor

CurrentXdk = KoordinatX(Dk, Kadran, 50, OrtaX)
CurrentYdk = KoordinatY(Dk, Kadran, 50, OrtaY)

CurrentXsn = KoordinatX(Sn, Kadran, 30, OrtaX)
CurrentYsn = KoordinatY(Sn, Kadran, 30, OrtaY)
End Sub

Private Sub Timer1_Elapsed(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Timers.ElapsedEventArgs) Handles Timer1.Elapsed
PictureBox1.CreateGraphics.Clear(System.Drawing.Color.White)
PictureBox1.CreateGraphics.DrawEllipse(System.Drawing.Pens.Black, 0, 0, ResimX - 1, ResimY - 1)
HazirlikYap()
PictureBox1.CreateGraphics.DrawLine(System.Drawing.Pens.Black, OrtaX, OrtaY, CurrentXsa, CurrentYsa)
PictureBox1.CreateGraphics.DrawLine(System.Drawing.Pens.Black, OrtaX, OrtaY, CurrentXdk, CurrentYdk)
PictureBox1.CreateGraphics.DrawLine(System.Drawing.Pens.Black, OrtaX, OrtaY, CurrentXsn, CurrentYsn)
CurrentXsn = KoordinatX(Sn, Kadran, 30, OrtaX)
CurrentYsn = KoordinatY(Sn, Kadran, 30, OrtaY)
If Sn >= 360 Then Sn -= 360
Sn += 6

If Sn = 276 Then 'eğer saniye tam tur yapmışsa
Dk += 6
CurrentXdk = KoordinatX(Dk, Kadran, 50, OrtaX)
CurrentYdk = KoordinatY(Dk, Kadran, 50, OrtaY)
If Dk >= 360 Then Dk -= 360
End If

If Dk = 270 And Sn = 276 Then 'eğer dakika ve saniye tam tur yapmışsa
Sa += 30
CurrentXsa = KoordinatX(Sa, Kadran, 80, OrtaX)
CurrentYsa = KoordinatY(Sa, Kadran, 80, OrtaY)
If Sa >= 360 Then Sa -= 360
End If
End Sub

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER