Üye Kayıt Üye Giriş

String içerisindeki türkçe karakterleri yok etmek


String içerisindeki türkçe karakterleri yok etmek

 

{ Programın deneyebilmeniz için  boş
form üzerine 2 adet edit box bir adet buton
yerleştirin.
daha sonra ilgili kodu alıp yapıştırın.
}

unit Unit1;

interface

uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, StdCtrls;

type
  TForm1 = class(TForm)
    Button1: TButton;
    Edit1: TEdit;
    Edit2: TEdit;
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;

var
  Form1: TForm1;

implementation

uses MaskUtils;

{$R *.dfm}
// fonksiyona gelen pDeger değişkeni içerisindeki
// tüm türkçe karakterleri ingilizce karakterleri
// ile değiştirir. Ö-->O , ı-->i vb. dönüştürür.
function uTurkceHarfYokEt(pDeger: string): string;
var
  lintSayac, lintUzunluk: Integer;
  lstrUretilen: string;
begin
  lstrUretilen := '';
  lintUzunluk := length(pDeger);
  for lintSayac := 1 to lintUzunluk do
  begin
    case pDeger[lintSayac] of
      'ğ': lstrUretilen := lstrUretilen + 'g';
      'ü': lstrUretilen := lstrUretilen + 'u';
      'ı': lstrUretilen := lstrUretilen + 'i';
      'ç': lstrUretilen := lstrUretilen + 'c';
      'ş': lstrUretilen := lstrUretilen + 's';
      'ö': lstrUretilen := lstrUretilen + 'o';
      'İ': lstrUretilen := lstrUretilen + 'I';
      'Ğ': lstrUretilen := lstrUretilen + 'G';
      'Ü': lstrUretilen := lstrUretilen + 'U';
      'Ç': lstrUretilen := lstrUretilen + 'Ç';
      'Ş': lstrUretilen := lstrUretilen + 'S';
      'Ö': lstrUretilen := lstrUretilen + 'O';
    else
      lstrUretilen := lstrUretilen + pDeger[lintSayac];
    end;
  end;
  Result := lstrUretilen;
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
  Edit2.Text := uTurkceHarfYokEt(Edit1.Text);
end;

end.
 

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER

x