Üye Kayıt Üye Giriş

Delphi Api Kullanımı -3 - Ekran Görüntüsü Almak


Delphi Api Kullanımı -3 - Ekran Görüntüsü Almak

 

 
unit Unit1;

interface

uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, StdCtrls;

type
  TForm1 = class(TForm)
    Button1: TButton;
    Label1: TLabel;
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;

var
  Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  DCDesk: HDC;
begin
  DCDesk:=GetWindowDC(GetDesktopWindow);
  BitBlt(Form1.Canvas.Handle, 0, 0, Screen.Width, Screen.Height,DCDesk, 0, 0,SRCCOPY);
  ReleaseDC(GetDesktopWindow, DCDesk);
end;
end.
 
 
Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER