Üye Kayıt Üye Giriş

SQL Server 2000 Görsel Eğitim Seti Ürün Fiyatı : 49 TL


SQL Server 2000 İndeks

 


01 – SQL Server Sevice Menager

        Enterprise Manager

02–  Kısaca Enterprise Hakkında

03 – Yeni Bir Sunucunun Registration İşlemi

04 – Bir Sunucuyu Başlatmak , Duraksatmak , Durdurmak

05 – Sistem Veritabanları

06 – Veritabanı Altında Bulunan Bölümlerin Tanımları

07 – New Databese ve Create Databese Wizard Yardımıyla Yeni Bir Veritabanı Yaratmak

08 – Backup Database ve Backup Wizard Kullanarak Veritabanı Yedeği Almak

09 – Restore Database Yardımıyla Bir Veritabanı Geri Yüklemek

10 – Databese Maintenance Plan Wizard Kullanarak Bir Veritabanın Bakım Planı Haz.

11 – SQL Serverda Güvenlik Klipleri ( Authentication Mode )

12 – New Login ve Create Login Wizard Kullanarak Yeni Bir Kullanıcı Hesapı Oluşturma

13 – Kısaca SQL Server Properties Ekranını Tanımak

14 – New Table Yardımıyla Yeni Bir Tablo Oluşturmak ve Kısaca Tablo Elemanları

15 – Tablo Oluştururken Kullanabileceğimiz Veri Tipleri ve Kısaca Özellikleri

16 –Örnek Üzerine Veri Tiplerinin İncelenmesi

17 –Tabloya Yeni Bir Kolon Eklemek ve Tabloda Bir Guid Kolonu Tanımlamak

18 – Bir Tablonun İsmini Değiştirmek ( Farklı Bir İsimle Kaydetmek )

19 – Manage Indexes ve Create Index Wizard Yardımıyla Bir Tablo Üzerinde Bir Dizin

20 – Tablolar Üzerinde İlişkiler ( Relationship ) Yaratmak , Düzenlemek , Silmek ve Prim

21 – Denetim Kısıtlamalarını ( Check , Contratins ) Düzenlemek , Oluşturmak , Silmek

22 – Varsayılan Değerler ( Defaults ) Oluşturmak , Düzenlemek , Silmek

23 – Kurallar ( Rules ) Oluşturmak , Düzenlemek , Silmek

24 – Kullanıcı Tanımlı Veri Türleri ( User Defined Data Types ) Oluşturmak , Düzenlemek

       Veritabanı Diyagramları

25 –SQL Serverda Yetkiler ( Permessions ) ve Yetkilerin Ayarlanması

26 – Veri Tipleri

      Query Analyzer

 
27 –Genel Olarak Query Analyzer

28 –Query ( Sorgu ) Takibi

29 – Tools , Window ve Help Menüleri

       SQL Dili

30 – Kısaca SQL Hakkında  Select İfadesi Kullanark Tablolardaki Kayıları Görüntelemek

31 – Select İçeresinde Where Kalıbı ve Like Kullanımı

32 – Where Kalıbı İçeresinde Between ve In Kullanımı Left ve Right Fonksiyonları

33 – Order By Yardımıyla Seçilen Verilerin Sıralanması ( Sort İşlemi =)

34 – Select İçeresinde Top ve Percent Yardımıyla Belirli Miktarda İlk Verinin Seçilmesi

35 – Birbirleri İle Bağlantılı Birden Fazla Tablonun Select Edilmesi

36 – Sum Komutu İle Sayısal AlanlarınToplamlarını Almak ve Bilgilerin Group By İle Gruplandırılması

37 – Min , Max ve Count Fonksiyonları

38 – Avg Fonksiyonu İle Aritmetiksel Ortalama Hesabı

39 – Create Table Komutunu Kullanarak Veribabanı Üzerinde Tablo Yaratmak

40 – Drop Table Komutu Yardımıyla Bir Tablonun Veritabanından Silinmesi

41 – Insert Into Komutu Yardımıyla Tablolara Ver Girişi

42 – Update Komutu Yardımıyla Tablolardaki Verileri Güncelleştirmek

43 – Delete From Komutu Yardımıyla Tablolardaki Verileri Silmek

44 – Create Index Komutu Yardımıyla Yeni İndeksler Yaratmak

45 – Drop Indeks Komutu Yardımıyla Tablolardaki Mevcut İndekslerin Silinmesi ve sp_Help Indeks

46 – SQL Server Üzerinde Kayıtlı Bazı Stored Procedure’ler

47 – Upper , Lower ve Substring Fonksyonları

48 – Len ve Replace Fonksyonları

49 – SQL Cümlelerinde Having Kullanımı

50 – Join Yardımı İle Tabloların Birleştirilmesi

        Transact – SQL

51 – Transact – SQL e Giriş DECLARE İle Değişkenler Tanımlamak ve Go Komutu

52 – USE Komutu Transact – SQL İçinde Yerel Tablo Tanımlamak Birden Fazla Satırın Bir Seferde INSERT INT

53 – IF ELSE Komutlarının Kullanımı

54 – Case Kalıbı

55 – Goto ve Print Komutları

56 – While Dongüsü Break ve Continue Komutları

57 – Açıklama Satırları Tanımlamak

58 – Cursor Tanımlamak , Fetch , Close , Deallocate Komut Kullanımı

59 – Current Of Yardımıyla Açılan Kursorde Update ve Delete İşlemleri

60 – CursorRows , FetchStatus , CursorStatus Komutları

61 –  Stored Procedures ( Saklı Yordamlar )

62 –  Triggers ( Tetikliyiciler )

63 –  User Defined Functions ( Kullanıcı Tanımlı Fonksyonlar )

        Proglama Araçlarıyla SQL Server Erişimi
           Delphi Kullanarak SQL Server’a Erişim

            ODBC ve BDE Kullanarak Erişim

64 –  Server’a Bağlantı ve Bir Tabloya Erişim

65 –  Stored Proc Nesenesi Yardımıyla Procedur

           ADO Aracılığıyla Erişim
 

66 –  Server’a Bağlantı ve Bir Tabloya Erişim

67 –  Stored Proc Nesnesi Yardımıyla Procedure ve Function Erişimi

          Visual Basic Kullanarak SQL Server’a Erişim


68 – Bağlantı ve Tablo İşlemleri

69 – Veritabanı Üzerindeki StoredPrecedure’e Erişim


         Asp Kullanarak SQL Server’a Erişim


70 – Bağlantı Kurmak , Kapamak ve SQL Komutlarını Çalıştırmak

71 – ODBC Bağlantısı ve Recordset Kullanımı

72 – Storred Procedure’e Erişim

73 – SQL Profiller

SQL Server 2000 Görsel Eğitim Seti