Üye Kayıt Üye Giriş

Visual Studio.net 2005 Görsel Eğitim Seti Ürün Fiyatı : 124 TL


Visual C# 2005 kurulumu
 Visual C# 2005 arayüzü
 Start sayfası
 Yeni projeler oluşturmak
 Uygulama geliştirme ortamı
 Design view
 Solution explorer
 Properties
 Toolbox
 Server Explorer
 Menu bar ve seçenekler
 Visual C# 2005 dosya türleri
 C# programlama temelleri
 “Merhaba Dünya” uygulaması
 Kodlama yapısı
 Class
 Method
 Değişken
 Main kod
 Skop
 Veri türleri
 Değer ve referans tipleri farkı
 Değer türleri
 Sayısal türler (int, float, double, decimal)
 Char, boolean türler
 Referans türleri
 object türü
 string türü
 Program akış kontrolü
 Durum ifadeleri
 if, else, else if deyimleri
 switch deyimi
 Döngüler
 for döngüsü
 foreach döngüsü
 while döngüsü
 do while döngüsü
 break deyimi
 continue deyimi
 return deyimi
 Enumeration
 Arrays (Diziler)
 Diziler - Örnek program : İskambil kartıları karıştırma ve

dağıtma
 Namespace ler
 Namespace kavramı
 Using deyimi
 Operatörler
 Aritmetik operarörler
 Bileşik atama operatörleri
 Eşitlik ve ilişki operatörleri
 Arttırma ve eksiltme operarörleri
 İşlem önceliği
 Mantıksal operatörler
 And
 Or
 not
 Object ve type lar
 Class
 Struct
 Metodlar
 UML Class Diagram aracı
 Class ve Struct kullanımı
 Constructor ve Destructor kavramları
 Static deyimi, statik method ve değişkenler
 Recursive metodlar
 Nesne yönelimli programlama
 Kalıtım
 Temel kavramlar
 Base class, derived class
 Modifiers
 erişilebilirlik anahtarları
 public
 protected
 private
 diğer anahtarlar
 static
 virtual
 abstract
 override
 sealed
 Interfaces
 interface oluşturmak ve tanımlamak
 interface lerde kalıtım
 Sınıflarda çoklu interface kullanımı
 Abstract class ve method lar
 Operatör overloading
 Casting
 Tip çevirimleri
 İmplicit çevirimler
 Explicit çevirimler
 Boxing ve unboxing
 Delegate ve Eventler
 Delegate
 Event
 Exception handling
 Exception nedir, tanım
 Try Catch bloğu
 Finally bloğu
 Exception throwing
 Kullanıcı tanımlı exception sınıfları
 Debugging
 String kütüphanesi
 String temelleri ve constructor ları
 Temel string methodları
 Length
 Equals
 Indexof
 Substring
 Concat
 Diğer String methodları
 Replace
 Tolower
 Toupper
 Trim
 Stringbuilder sınıfı
 İnsert
 Remove
 Replace
 Length
 Append
 Char yapısı
 Kurallı dizeler ve Regex sınıfı
 Collections
 Collections
 Arraylist
 Stack
 Queue
 SortedList
 Threading
 Thread kavramı, thread life cycle
 Thread izleme ve senkronizasyon
 Ornek Uygulama : Ogrenci, ogretmen, derse yazilma
 GUI programlama 1
 Winform uygulamaları ve Windows Forms
 Label, Textbox ve Button
 Combobox ve listbox
 Örnek Program : Hastabilgileri uygulaması
 Groupbox ve Panel
 Checkbox ve RadioButton
 Picturebox
 Tooltip
 NumericUpDown
 Menu
 MonthCalendar
 DateTimePicker
 TabControl
 MDI Formlar
 Dialog Bileşenleri
 FileOpen
 FileSave
 Timer
 Örnek Program : Metin Editörü
 Veritabanı, SQL ve ADO.NET
 XML temelleri
 Veritabanı ve ilişkisel veritabanı kavramı
 SQL
 Temel SQL tanımı
 SELECT
 INSERT
 UPDATE
 DELETE
 ORDER
 WHERE
 JOIN (INNER, LEFT OUTER, RIGHT OUTER)
 StoredProcedure
 ADO.NET
 OleDB ve SqlClient sınıfları
 Connection
 DataAdapter
 DataReader
 Command
 DataSet
 DataTable
 DataRow
 DataColumn
 ConnectionLess ve ConnectionOriented
 Transaction
 Veri Erişimi
 DataGridView GUI bileşeni
 Bileşenlere veri bağlama (data binding)
 Örnek uygulama : grafik arabirim ile veritabanından

okuma ve yazma işlemi
 Örnek uygulama : veritabanından veri okuma ve yazma

işlemi (dataset, data table)
 Örnek uygulama : veri kopyalama (datareader)
 XML Düzenleme
 XML Yazma ve Okuma
 XMLReader
 XMLWriter
 Örnek program
 Xpath ile xml navigasyonu
 ASP.NET Web Uygulamaları
 Web uygulamalarına giriş ve tanımlar
 Web uygulaması oluşturma
 Visual Studio web uygulama geliştirme ortamı
 Menüler
 Toolbox
 Solution Explorer
 Örnek: basit bir web uygulaması
 HTML
 Temel html tagları
 Tablo
 Div
 CSS
 Örnek bit html sayfa
 Web Bileşenleri
 Label
 Textbox
 Button
 Hyplerlink
 DropdownList
 RadiobuttonList
 Image
 Adrotator
 Validatorler
 Örnek : Kişisel Web sayfası
 Response
 Request
 Server
 Cookie
 Session
 MasterPage ler
 Theme
 Custom Web UserControl
 Web.config dosyası
 Uygulama değişkenleri
 Bağlantı metinleri
 Site Navigation
 Sitemappath
 Menu
 Treeview
 Güvenlik ve Forms Authentication
 Simple Form Authentication
 Form Authentication oluşturmak
 Webconfig Ayarları : dizin ve dosya yetkilendirme
 Güvenlik bileşenleri
 Login
 Login view
 PasswordRecovery
 LoginStatus
 LoginName
 CreateUserWizard
 ChangePassword
 Güvenlik bileşenlerini özelleştirmek
 Lokalizasyon işlemleri
 Dinamik nesne oluşturmak ve nesnelere olay bağlamak
 Veritabanına bağlı uygulamalar
 Gridview bileşeni
 Web bileşenlerine veri bağlamak
 Örnek : veri okuyan ve yazan uygulama
 Örnek : veri okuyan ve yazan uygulama
 Örnek Web form uygulama  - WebDesk
 Webservisler
 Webservis, Soap ve WSDL kavramları
 Örnek: Webservis oluşturmak
 Örnek: Webservisi kullanan konsol uygulaması
 Örnek: Webservisi kullanan winform uygulama
 Örnek: Webservisi kullanan webform uygulama
 Windows Servisleri
 Windows servisi oluşturma
 Servisleri yükleme ve izleme
 Tips And Tricks
 Scrollbarı sabitlemek
 Default Button
 Registry kullanma
 Webform uygulamaları publish etmek, derlenmiş sayfalar
oluşturmak

Visual Studio.net 2005 Görsel Eğitim Seti