Ana Sayfa Excel İşletmenil Soruları Word İşletmenlik Soruları PowerPoint İşletmenlik Soruları Access İşletmenlik Soruları Windows İşletmenlik Soruları MS-DOS İşletmenlik Soruları İletişim Bilgileri
Outlook İşletmenlik Soruları
 
Microsoft PowerPoint İşletmenlik Soruları Microsoft Excel İşletmenlik Soruları Microsoft Word İşletmenlik Soruları Microsoft Access İşletmenlik Soruları


Office 2007 Eğitim Seti

Microsoft Word İşletmenlik Soruları

 

1. Aşağıdakilerden hangisi yeni bir word belgesi  açar?

A)Dosya/Aç   B)Dosya/Yeni  C)Dosya/Kaydet  D)Dosya/Kapat 

2. Yazılmış bir belgeyi başka bir isimde kaydetmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?

A)Dosya/Aç   B)Dosya/YeniC)Dosya/Kaydet    D)Dosya/Farklı kaydet 

3.  Dosya  menüsünde yer alan Kaydet ve Farklı Kaydet komutları arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?

A)Kaydet komutu aynı isimde, Farklı Kaydet komutu başka bir isimde kayıt yapar
B)Farklı Kaydet aynı isimde, Kaydet farklı isimde kayıt  yapar
C)Her ikisi de aynı işlemi yapar
D)Kaydet dosyayı kapatır, Farklı Kaydet dosyayı  çağırır

4.  Belgeyi farklı bir konuma kayıt etmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A)Dosya/KaydetB)Dosya/Farklı Kaydet C)Dosya/Aç         D)Dosya/Çıkış

5.  Sayfaya bir nesne eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?


A)Ekle/Nesne B)Dosya/Nesne  C)Biçim/Nesne  D)Düzen/Nesne 

6.  Yapılan en son işlemi geri almak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
 

A)Dosya/Geri Al B)Biçim/Geri Al C)Ekle/Geri Al   D)Düzen/Geri Al 

7.  En son yapılan işlemin yinelenmesini sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?


A)Düzen/Geri Al B)Düzen/Yinele    C)Düzen/Bul     D)Düzen/Yapıştır  

8.  Düzen menüsündeki Kopyala komutunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?


A)Seçili alanı siler          B)Seçili alanı hafızaya kopyalar
C)Seçili alanı gizler        D)Seçili alanı yapıştırır 

9.  Yeni bir boş belge oluşturmak için klavyeden hangi kısa yol tuşu kullanılır?


A)CTRL+O     B)CTRL+Y      C)CTRL+N       D)CTRL+P 

10. Kayıtlı olan bir dosyayı çağırmayı sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A)CTRL+B        B)CTRL+S      C)CTRL+N      D)CTRL+O

11. Belge içinde yer alan bir ifadeyi aratmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?


A)Dosya/Bul  B)Düzen/Değiştir    C)Düzen/Bul   D)Düzen/Git  

12. Çalışma sayfasına SAYFA NUMARASI eklemek için hangi menüden hangi komut kullanılır?


A)Düzen/Sayfa Numaraları             B)Ekle/Simge
C)Ekle/Sayfa Numaraları              D)Dosya/Sayfa Numaraları

13. Yapılan son işlemi geri almak için hangi kısayol tuşu kullanılır?


A)CTRL+Y     B)CTRL+Z     C)CTRL+B      D)CTRL+N

14. Araç çubuklarının görüntülenip veya gizlenmesi için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?


A)Düzen/Araç Çubukları               B)Araçlar/Araç Çubukları
C)Biçim/Araç Çubukları                 D)Görünüm/Araç Çubukları 

15. Ekle menüsündeki tarih-saat seçeneğinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?


A)Metindeki tarih ve saati değiştirir                 B)Metne geçerli tarih saat ekler
C)Metin içindeki tüm tarih ve saati bulur          D)Metin içindeki tüm tarih ve saatleri siler

16. İstenilen sayfaya gidebilmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?


A)Araçlar/Git B)Dosya/Git      C)Düzen/Git    D)Biçim/Git

17. Yazılan metnin çıktısını almak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?


A)Dosya/Yazdır           B)Dosya/Baskı Ön izleme
C)Düzen/Baskı Ön izleme                D)Düzen/Yazdır 

18. Yazılan metnin yazıcıya aktarılmadan önce en son halinin incelenmesini sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?


A)Dosya/Yazdır            B)Dosya/Baskı Ön izleme
C)Düzen/Baskı Ön izleme                D)Düzen/Yazdır 

19. İmleci tab tuşu ile belli aralıklarla atlatabilmek için gerekli tanımlamanın yapıldığı komut aşağıdakilerden hangisidir?


A)Ekle/Kesme   B)Ekle/Sekme    C)Biçim/Sütunlar D)Biçim/sekmeler  

20. Seçili alanın silinmeden hafızaya kopyalanmasını sağlayan kısa yol tuşu aşağıdakilerden hangisidir?


A)CTRL+S      B)CTRL+X      C)CTRL+C       D)ALT+C 

21. Çalışılan bir dosyaya başka bir dosya ilavesi aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşir?


A)Dosya/Dosya Bul         B)Biçim/Dosya  C)Ekle/Dosya  D)Ekle/Dosya Bul

22. WORD belgelerinin uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?


A)XLS              B)DOC              C)PIC                 D)BMP

23. Yazı tipleri ile ilgili ayarların yapıldığı bölüm aşağıdakilerden hangisidir?


A)Biçim           B)Düzen           C)Ekle               D)Görünüm 

24. Açık bir WORD dosyasını kapatmak için hangi komut kullanılır?


A)Düzen/KapatB)Dosya/Çıkış   C)Dosya/Kapat D)Düzen/Sil

25. Çalışma sayfasına bir resim eklemek için hangi komut kullanılır?


A)Ekle/Resim B)Görünüm/Resim  C)Biçim/Resim   D)Düzen/Resim  

26. Yazım denetimini gerçekleştiren seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
A)Biçim             B)Araçlar      C)Düzen           D)Dosya

27. Word programından çıkmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A)Klavyeden ALT+F4 tuşuna basılır               
B)Dosya menüsünden Çıkış komutu seçilir
C)Pencerenin sağ üst köşesindeki “X” simgesine tıklanır
D)Hepsi

28. Düzen menüsündeki Kopyala komutunun görevi nedir?
A)Seçili alanı silerek hafızaya kopyalar        B)Seçili alanı yazıcıya gönderir
C)Hafızadaki bilgiyi istenilen alana kopyalarD)Seçili alanı silmeden hafızaya kopyalar

29. Dosya menüsünde hangi işlemler yapılabilir?
A)Dosya kapatma  B)Dosya açma  C)Dosya yazdırma  D)Hepsi

30. Ekrandaki metne geçerli tarih-saat eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A)Düzen/Tarih-saat         B)Ekle/Tarih-saat          C)Biçim/Tarih-saatD)Dosya/Tarih-saat

31.  Şekildeki simgenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Dosyayı kayıt eder  B)Yeni bir belge açar
C)Kayıtlı dosyayı belleğe yükler    D)Seçili alanı kopyalar 

32.  Şekildeki simgenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Dosyayı kayıt eder                 B)Yeni bir çalışma sayfası açar
C)Kayıtlı dosyayı belleğe yükler    D)Seçili alanı kopyalar

33.  Şekildeki simgenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Seçili alanın bir kopyasını hafızaya alır            B)Hafızadaki bilgiyi istenilen alana yapıştırır
C)Seçili alanı silerek bir kopyasını hafızaya alır   D)Yeni bir çalışma sayfası açar

34.  Şekildeki simgenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Yapılan en son işlemi tekrar eder                B)Yapılan son işlemi geri alır
C)Seçili alanı siler          D)Seçili alanı kopyalar 

35.  Şekildeki simgenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sayfa boyutunu değiştirir            B)Bir sayfadaki satır sayısını değiştirir
C)Karakter boyutunu değiştirir                D)Koyu yazım stili 

36.  Şekildeki simgenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sayfa boyutunu değiştirir            B)Bir sayfadaki satır sayısını değiştirir
C)Karakter boyutunu değiştirir      
D)Koyu yazım stili

37. şekildeki simgenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sayfa boyutunu değiştirir            B)Bir sayfadaki satır sayısını değiştirir
C)Dosyayı yazıcıya gönderir    D)Sayfa yapısını ekranda gösterir 

38. Düzen bölümündeki Temizle komutunun görevi nedir?
A)Seçili alanı silmeden hafızaya alır                B)Seçili alanı siler
C)Seçili alanı silerek bir kopyasını hafızaya alır D)Hafızadaki bilgiyi çağırır

39.   şekildeki simgenin görevi nedir?
A)Numaralandırma yapar              B)Madde imi koyar
C)Madde iminin tipini değiştirir       D)Paragraf girintisi ayarlar

40. Sayfaya TABLO eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A)Ekle/Tablo   B)Biçim/TabloC)Araçlar/Tablo EkleD)Tablo/Tablo Ekle

41. Düzen/Bul seçeneğinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Belgede yer alan bir ifadeyi arar B)Belgede bir ifade arar ve değiştirir
C)Word’de dosya arar   D)İstenilen dosyaya geçişi sağlar 

42. Dosya menüsünde genel olarak yapılan işlemler nelerdir?
A)Dosya ile ilgili işlemler           B)Biçimle ilgili işlemler
C)Görünümle ilgili işlemler                D)Tablolama ile ilgili işlemler 

43. Sayfalara otomatik numara eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A)Dosya/Sayfa numaraları              B)Görünüm Sayfa numaraları
C)Ekle/Sayfa numaraları           D)Biçim/Sayfa numaraları

44. Klavyeden yazılamayan karakterleri eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A)Biçim/Simge  B)Ekle/Nesne    C)Düzen/Simge D)Ekle/Simge

45. Hazırlanan bir dosyayı kayıt ederken aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A)Dosya/Kopyala   B)Dosya/Kaydet   C)Düzen/Kopyala   D)Düzen/Yapıştır  

46. Sayfa kenarlarındaki boşlukları ayarlamak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A)Dosya/YazdırB)Dosya/Baskı ön izleme   C)Dosya/Sayfa Yapısı D)Düzen/Değiştir 

47. Düzen menüsündeki Değiştir seçeneğinin görevi nedir?
A)İstenilen ifadeyi arar bulur ve sadece boyutunu değiştirir
B)İstenilen ifadeyi sadece bulur
C)İstenilen ifadeyi arar ve yenisiyle değiştirir
D)Hepsi

48. Klavyeden seçme işlemi(bloklama) hangi tuş ikilisiyle yapılır?
A)ALT+Yön Tuşları          B)SHIFT+Yön Tuşları     C)SHIFT+CTRL  D)CTRL+Yön Tuşları 

49.WORD’den çıkmayı sağlayan seçenek aşağı-dakilerden hangisidir?
A)Kapat            B)Yeni              C)Aç                 D)Çıkış

50. Ekrandaki cetvelin görüntülenmesini veya gizlenmesini sağlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
A)Görünüm/Araç çubukları             B)Araçlar/Cetvel
C)Görünüm/Cetvel  D)Ekle/Cetvel 

51. Birden fazla belge açıksa belgeler arası geçişi sağlayan menü aşağıdakilerden hangisidir?
A)Dosya           B)Pencere    C)Araçlar       D)Düzen 

52.Hafızadaki bilgiyi istenilen yere kopyalamak için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?
A)Düzen/Kopyala   B)Düzen/Kes    C)Düzen/Yapıştır           D)Dosya/Yapıştır  

53. CTRL+S Tuş ikilisinin görevi nedir?
A)Yeni bir belge açarB)Açık olan bir dosyayı kapatır
C)Kayıtlı bulunan dosyayı belleğe yükler         D)Ekrandaki dosyayı kayıt eder

54. CTRL+O Tuş ikilisinin görevi nedir?
A)Yeni bir belge açarB)Açık olan bir dosyayı kapatır
C)Kayıtlı bulunan dosyayı belleğe yükler D)Ekrandaki dosyayı kayıt eder 

55. CTRL+N Tuş ikilisinin görevi nedir?
A)Yeni bir belge açar    B)Açık olan bir dosyayı kapatır
C)Kayıtlı bulunan dosyayı belleğe yükler         D)Ekrandaki dosyayı kayıt eder 

56. CTRL+P Tuş ikilisinin görevi nedir?
A)Yeni bir çalışma dosyası açar   B)Belgeyi yazıcıya gönderir
C)Kayıtlı bulunan dosyayı belleğe yükler         D)Ekrandaki dosyayı kayıt eder 

57. CTRL+Z Tuş ikilisinin görevi nedir?
A)Yapılan son işlemi geri alır  B)Yapılan son işlemi tekrar eder
C)Seçili alanı siler          D)Seçili alanı kopyalar 

58. CTRL+C Tuş ikilisinin görevi nedir?
A)Yapılan son işlemi geri alır      B)Yapılan son işlemi tekrar eder
C)Seçili alanı silerD)Seçili alanın bir kopyasını belleğe alır 

59. CTRL+V Tuş ikilisinin görevi nedir?
A)Yeni bir çalışma sayfası açar   B)Yapılan son işlemi tekrar eder
C)Hafızadaki bilgiyi istenilen alana kopyalar          D)Seçili alanı kopyasını hafızaya alır 

60. CTRL+Y Tuş ikilisinin görevi nedir?
A)Yapılan son işlemi geri alır           B)Yapılan son işlemi tekrar eder
C)Hafızadaki bilgiyi istenilen alana kopyalar    D)Seçili alanın bir kopyasını hafızaya alır 

61. CTRL+F Tuş ikilisinin görevi nedir?
A)Ekrandaki dosyadan istenilen ifadenin değiştirilmesini sağlar
B)Seçili alanın silinmesini sağlar
C)Ekrandaki dosyadan belirtilen ifadeyi arar
D)Ekrandaki dosyayı kayıt eder 

62. CTRL+X Tuş ikilisinin görevi nedir?
A)Seçili alanı silerek hafızaya kopyalar   
B) Hafızadaki bilgiyi istenilen alana kopyalar

C)Yazının karakter boyutunu değiştirir 
D)Dosyayı yazıcıya gönderir

63. Seçilen bir metnin silinebilmesini sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A)Düzen/Temizle          B)Düzen/Tümünü Seç      C)Düzen/Geri Al D)Düzen/Yapıştır  

64. Metnin içindeki bir ifadeyi yenisiyle değiştirebilmek için kullanılan kısa yol tuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A)CTRL+A     B)CTRL+Z      C)CTRL+H                 D)CTRL+E 

65. Sayfanın üst boşluğuna ve alt boşluğuna bilgiler   yazılabilmesini sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A)Dosya/Sayfa Yapısı                  B)Dosya/Baskı Ön izleme
C)Görünüm/Dipnotlar                  D)Görünüm/Üst Bilgi ve Alt Bilgi

66. Ekrandan araç çubuklarını, durum çubuğunu vb. kaldırarak daha geniş olarak görünmesini sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A)Düzen/Tümünü seç           B)Görünüm/Tam ekran     
C)Görünüm/Araç çubukları     D)Görünüm/Üst bilgi alt bilgi  

67. Ekrandaki belgenin yüzdesel olarak genişliğini ayarlamayı sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A)Görünüm/Yakınlaştır            B)Görünüm/Tam ekran
C)Düzen/Tümünü seç D)Dosya/Sayfa yapısı

68. Belgedeki belli bir yere sütun sonu, sayfa sonu ya da bölüm sonu ekleyebilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ekle/Sayfa numaraları  B)Ekle/Alan       C)Ekle/Kesme  D)Ekle/Simge 

69. İmlecin bulunduğu yere açıklamalar yazılabilmesini sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ekle/Dipnotlar  B)Görünüm/Dipnotlar        C)Biçim/Açıklama     D)Ekle/Açıklama  

70. Bir sayfanın sonuna dipnot yada bir belgenin sonuna son not ekleyebilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir.?
A)Ekle/Sayfa Numaraları               B) /Dipnotlar
C)Ekle/Dipnot                            D)Biçim/Paragraf  

71. Seçili bir metnin küçük harften büyük harfe yada büyük harften küçük harfe gibi dönüştürme işlemini otomatik olarak gerçekleştiren komut aşağıdakilerden hangisidir.?
A)Biçim/Büyük/Küçük Harf Değiştir.         B)Biçim/Metin Yönü
C)Biçim/Yazı Tipi                                   D)Biçim/Paragraf

72. Kes komutu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur.?
A)Seçili alanı silerek hafızaya alır.                B)Seçili alanı silmeden hafızaya alır.
C)Hafızaya alınmış bilgiyi akrana yapıştırır.     D) Seçili alanın biçimini değiştirir.

73.Seçili alandaki bilgiler klavyedeki hangi tuş ile silinebilir.?
A)Delete       B)Insert             C)F1D)Ctrl 

74. Sayfayı sütunlara ayırdıktan sonra sütunun sonuna gelindiğinde bitişik sütuna hangi komut ile geçilir.?
A)Ekle/Kesme/sayfa Sonu              B)Ekle/Kesme/Bölüm Sonu
C)Ekle/Kesme/Sütun Sonu             D)Ekle/Dipnot

75. Ekle/Sayfa Numaraları komutu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Sayfanın alt kısmına sayfa numarası ekler  
B)Sayfanın üst kısmına sayfa numarası ekler
C)Eklenilen sayfa numarası istenilen yönde hizalanabilir
D)Hepsi

76. Ekle/Dipnotlar komutu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Sayfa sonuna dipnot ekler        
B)Belge sonuna son not ekler
C)Eklenen dipnot ve son notun numara düzenini ayarlar
D)Hepsi 

77. İmlecin bulunduğu yeri unutmamak için oraya bir isim verebilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ekle/Yer imi B)Ekle/Dosya    C)Dosya/Kapat D)Ekle/Nesne  

78.Belge içerisinde yer alan yazıların biçimini ayarlayabilmeyi sağlayan komut Aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ekle/Kesme   B)Biçim/Yazı Tipi C)Biçim/Paragraf    D)Biçim/Sütunlar  

79. Satır aralığı hangi komut ile ayarlanabilir?
A)Biçim/Paragraf          B)Biçim/Yazı tipi  C)Biçim/Satır     D)Biçim/Sayfa  

80. Belge içerindeki yazıların kenarlığını, zemin rengini ve gölge rengini ayarlayan komut Aşağıdakilerden hangisidir?
A)Biçim/Yazı tipi            B)Biçim/Paragraf   
C)Biçim/Kenarlıklar ve Gölgelendirme D)Biçim/Sekmeler 

81. Belge içerisindeki sayfayı dikine bölümlere (SütunlarA) ayıra bilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A)Biçim/Sütunlar          B)Biçim/Paragraf    C)Ekle/Kesme   D)Biçim/Sekmeler 

82. Belge içindeki seçilen paragrafın başını(ilk karakterini) birden fazla satıra büyütmeyi sağlayan komut Aşağıdakilerden hangisidir?
A)Biçim/Başlangıç büyüt             B)Biçim/Büyük/Küçük harf değiştir
C)Araçlar/Otomatik Düzelt               D)Biçim/Paragraf

83. Bir tabloda yada metim kutusunda yazının yönünü ayarlayabilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A)Biçim/Yazı tipi B)Biçim/ParagrafC)Biçim/Metin Yönü     D)Biçim/Biçem

84. Belge içerisindeki karakter, satır, kelime vb. gibi bilgileri saymayı sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A)Araçlar/Dil         B)Araçlar/Sözcük Sayımı     C)Biçim/sütunlar    D)Biçim/Biçem  

85. Belge içerindeki yazılan bir kısaltmayı kendiliğinde düzeltebilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A)Araçlar/Otomatik Özet               B)Araçlar/Otomatik düzelt
C)Biçim/Sütunlar            D)Biçim/Yazı tipi  

86. Belgeyi birkaç özelliğine göre koruyabilmemizi sağlayan komut Aşağıdakilerden hangisidir?
 A)Biçim/Koru                B)Araçlar/Yazım Denetimi
C)Araçlar/Belgeyi Koru             D)Araçlar/Makro  

87. Word içerisinde değişik adresleri kayıt edebilmeyi ve daha sonra bu adresleri belge içerisinde kullanabilmemizi sağlayan komut Aşağıdakilerden hangisidir?
A)Araçlar/Belge birleştir               B)Araçlar/Belgeyi koru
C)Araçlar/Zarflar ve Etiketler        D)Araçlar/Adres Mektup Birleştir

88. Belge içerisinde yer alan bir tablodaki birkaç hücreyi tek hücre haline getirebilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A)Tablo/Sütun ekle   B)Tablo/Satır Ekle   C)Tablo/Hücreleri Birleştir  D)Tablo/Hücreleri Böl

89. Belge içerisinde yer alan bir tablodaki bir hücreyi birkaç hücre haline getirebilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A)Tablo/Sütun ekle   B)Tablo/Satır Ekle  C)Tablo/Hücreleri Birleştir  D)Tablo/Hücreleri Böl

90. Belge içerisinde yer alan bir tabloyu kendiliğinden biçimlendirebilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A)Tablo/Sütun Seç      B)Tablo/Satır Seç  
C)Tablo/Otomatik Tablo Biçimi                 D)Tablo/Hücre Yüksekliği ve Genişliği

91. Belge içerisinde yer alan bir tablodaki hücrelerin genişliğini ve yüksekliğini ayarlamayı sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A)Tablo/Sütun Seç      B)Tablo/Satır Seç  
C)Tablo/Tablo Ekle   D)Tablo/Hücre Yüksekliği ve Genişliği  

92. Eğer tablo birden fazla sayfaya taşarsa ilk sayfadaki başlığı diğer sayfalara otomatik olarak veren komut aşağıdakilerden hangisidir?
A)Tablo/Tablo Ekle           B)Düzen/Kopyala   C)Tablo/Başlıklar          D)Tablo/Sırala

93. Tabloyu imlecin bulunduğu yerden itibaren iki parçaya ayıran komut aşağıdakilerden hangisidir?
 A)Tablo/Böl   B)Biçim/Böl     C)Düzen/Böl     D)Görünüm/Böl

94. Görünüm/Araç Çubukları seçeneği ile aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?
A)Araç çubuğu ekrandan kaldırabilir              B)Araç çubuğuna ekleme yapılabilir
C)İstenilen araç çubuğu görüntülenebilir         D)Hepsi

95.  Yandaki simgenin görevi nedir?  Yandaki simgenin görevi nedir?
A)Hafızadaki ifadeyi imlecin bulunduğu yere aktarır
B)Bloklu alanı kesip hafızaya alır
C)Yazıların tamamını doğrudan yazıcıya aktarır
D)Yazıların baskı ön izlemesini çalıştırır

96. Dosya menüsündeki sayfa yapısı komut içerisinde yer alan sol-sağ kenar boşlukları ile hangi işlem yapılır.
A)Üstten bırakılacak boş satır sayısı               B)Sayfanın sol ve sağ boşlukları
C)Alttan bırakılacak boş satır sayısı                D)Satırlar arası boşluk

97. Esc tuşunun işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Komutu tekrar ettirir     B)Komutu onaylar   C)Komutu iptal eder    D)Çıkış yapar

98. Ctrl+Home tuşunun işlevi aşağıdakilerden hangisidir.
A)Belgenin başına gider               B)Belgenin sonuna gider
C)Paragraf başına gider                D)Paragraf sonuna gider

99. Biçim/Yazı Tipi komutunun görevi nedir?
A)Bilgilerin yerleşiminin belirler      B)Bilgilerin biçimini belirler
C)Bilgileri sola dayalı olarak yazar            D)Bilgileri sağa dayalı olarak yazar 

100.  Bazı komutlarda karşımıza gelen “Uygula: Tüm Belgeye” ifadesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)İşlemin belgenin tamamına yapılacağını belirtir
B)İşlemin imlecin bulunduğu yerden itibaren yapılacağını belirtir
C)İşlemin sadece geçerli sayfaya yapılacağını belirtir
D)İşlemin sadece tek numaralı sayfalara yapılacağını belirtir

101.  Otomatik Metin Komutu aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirir?
A)Resmi imlecin bulunduğu yere yapıştırır       B)Sayfa Düzenini ayarlar
C)Hazır metni, imlecin olduğu yere yerleştirir     D)Yazıların biçimini değiştirir

102.  Aşağıdakilerden hangisi Sayfa Yapısı  komutu ile yapılır?
A)Soldan bırakılacak boşluk             B)Sağdan bırakılacak boşluk
C)Üstten bırakılacak boşluk             D)Hepsi

103.  Hafızaya daha önceden alınmış bir bilgi var ise belgenin herhangi bir yerinde Ctrl+V tuşuna basıldığında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
A)Hafızada bulunan kopya imlecin bulunduğu yere yerleşir
B)Hafızdaki kopya bir süre sonra silineceği için herhangi bir işlem olmaz
C)Bilgisayar hata mesajı verir
D)Belge silinir

104.  Bir alan seçiliyken Enter tuşuna basılırsa ne olur?
A)Seçili alan hafızaya kopyalanır  B)Seçili alan silinir
C)Seçili alan hafızaya taşınır           D)Seçili alan kalın duruma gelir

105.   Yandaki simgenin işlevi nedir?  Yandaki simgenin işlevi nedir?
A)Yazım hatalarını kontrol eder               B) İmla hatalarını kontrol eder
C) Anlam hatalarını kontrol eder              D)Otomatik olarak biçimlendirme yapar

106.   Yandaki simgenin işlevi nedir?  Yandaki simgenin işlevi nedir?
A)Bilgiyi ortalamayı sağlar               B)Bilgiyi sağa hizalar
C)Bilgiyi sola hizalarD)Bilgiyi iki yana yaslar

107.   Yandaki simgenin görevi nedir?  Yandaki simgenin görevi nedir?
A)Bilgiyi ortalamayı sağlar               B)Bilgiyi sağa hizalar
C)Bilgiyi sola hizalar    D)Bilgiyi iki yana yaslar

108.   Yandaki simgenin görevi nedir?  Yandaki simgenin görevi nedir?
A)Bilgiyi ortalamayı sağlar       B)Bilgiyi sağa hizalar
C)Bilgiyi sola hizalar               D)Bilgiyi iki yana yaslar

109.  Word’de Şablon dosyasının uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?
A)DOT              B)DOC              C)DOS      D)Dos 

110.  Dosya/Baskı Önizleme komutunun görevi aşağıdakilerden hangisidir.?
A)Dosyayı yazdırır B)Ön izleme yapar        C)Grafik çizer   D)Dosyayı siler

111.  Ctrl +End tuş bileşiminin görevi aşağıdakilerden hangisidir.?
A)Belgenin başına gidebilmeyi sağlar             B)Belgenin sonuna gidebilmeyi sağlar
C)Satır sonuna gidebilmeyi sağlar                 D)Satır başına gidebilmeyi sağlar

112.  Page Up tuşunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sayfaları sıraya koyarak ekrana getirir       B)Sayfa sayfa aşağı gidebilmeyi sağlar
C)Sayfa sayfa yukarı gidebilmeyi sağlar        D)Dosya sonuna gidebilmeyi sağlar

113.  Page Down tuşunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sayfaları sıraya koyarak ekrana getirir       B)Sayfa sayfa aşağı gidebilmeyi sağlar
C)Sayfa sayfa yukarı gidebilmeyi sağlar        D)Dosya sonuna gidebilmeyi sağlar

114.  Yukarıdaki sekme durağı sembolünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?  Yukarıdaki sekme durağı sembolünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sola dayalı yazar       B)Sağa dayalı yazar        C)Ortalı yazar D)Metnin altını çizer

115.  Yandaki sekme durağı sembolünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?  Yandaki sekme durağı sembolünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sola dayalı yazarB)Sağa dayalı yazar  C)Ortalı yazar   D)Metnin altını çizer

116.   Yandaki sekme durağı sembolünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?  Yandaki sekme durağı sembolünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sola dayalı yazar B)Sağa dayalı yazar  C)Ortalı yazar D)Metnin altını çizer

117.  Çerçeve içerisinde yazı yazmak istediğimizde hangi komut kullanılır?
A)Metin kutusu   B)WordartC)Yazı Tipi D)Kenarlıklar ve Gölgeleme

118.   Yandaki sembolün görevi aşağıdakilerden hangisidir?  Yandaki sembolün görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Seçilen metni kalın  yapar            B)Seçilen metnin altını çizdirir
C)Seçilen metni italik yapar    D)Seçilen metni ortalı yazar

119.   Yandaki sembolün görevi aşağıdakilerden hangisidir? Yandaki sembolün görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Seçilen metni kalın yapar             B)Seçilen metnin altını çizdirir
C)Seçilen metni italik yapar              D)Seçilen metni ortalı yazar

120.   Yandaki sembolün görevi aşağıdakilerden hangisidir?  Yandaki sembolün görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Seçilen metni kalın yapar             B)Seçilen metnin altını çizdirir
C)Seçili metnin yazı tipini değiştirmeyi sağlar     D)Seçili metnin boyutunu değiştirir

121.   Yandaki sembolün görevi aşağıdakilerden hangisidir?  Yandaki sembolün görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Yeni              B)Aç                 C)Kaydet        D)Yazdır

122.   Yandaki sembolün görevi aşağıdakilerden hangisidir?  Yandaki sembolün görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Çizim araç çubuğunu gösterir   B)Kontrol karakterlerini gösterir/gizler 
C)Baskı ön izlemeye geçmeyi sağlar   D)Yazı rengini değiştirir

123.  Kesme, Tarih-Saat ve Dipnotlar hangi menü içerisinde yer alır?
A)Dosya        B)Düzen           C)Ekle              D)Araçlar

124.  Yapılan tabloda satır eksik gelirse hangi komut yardımıyla yeni satır eklenebilir?
A)Ekle               B)Tablo Ekle      C)Satır Ekle    D)Sütun Ekle

125.  Microsoft Office Word programı ne amaçla kullanılmaktadır?
A)Kelime işlemci programıdır. Belge ve dokümanlar hazırlanır
B)Resim hazırlanır.
C)Hesap tabloları oluşturulur.
D)Sürücüler üzerinde kopyalama ve taşıma işlemleri yapılır.

126.  Word’de yazı yazılan alana ne denir?
A)Sayfa alanı             B) Metin alanı  C)Hesap alanı        D) Sütun alanı

127.   Düğmesinin görevi nedir?Düğmesinin görevi nedir?
A)Daha önceden kayıtlı olan belgeleri açmak için kullanılır.
B)Oluşturulan belgeyi kaydetmeye yarar.
C)Yeni bir Word belgesi açmaya yarar.
D)Yeni bir klasör açar.

128.  Belgeyi şablon olarak kaydetmek için hangi yol izlenir?
A)Dosya – Farklı Kaydet – Seçenekler
B)Dosya – Aç – Belge Şablonu
C)Dosya – Yeni – Şablon
D)Dosya – Farklı Kaydet – Kayıt Türü – Belge Şablonu

129.  Parola vererek bir Word Belgesini kaydetmek için hangi komutları kullanırsınız?
A)DosyA)Farklı Kaydet-Araçlar Güvenlik Seçenekleri
B)Araçlar-Parola - Genel Seçenekler
C)Formlar - Koruma - Güvenlik Seçenekleri
D)Ekle-Parola - Güvenlik Seçenekleri

130.   Yandaki görülen simge aşağıdakilerin hangisini gerçekleştirir?Yandaki görülen simge aşağıdakilerin hangisini gerçekleştirir?
A(Belgeyi diske kaydeder
B)Yeni bir belge açar
C)Diskten belleğe çağırır
Geçerli belgeyi Baskı önizleme sayfasına getirir.

131.  Word de en son çalışılan dosyalar hangi menüde gösterilir?
A)Dosya          C)  Görünüm  B)Ekle   D)  Araçlar

132.  Aşağıdakilerden hangisi sayfa yapısı seçeneği ile tanımlanamaz?
A)Soldan bırakılacak boşluk   B)Sağdan bırakılacak boşluk
C)İki yana hizalama    D)Üstten bırakılacak boşluk

133.  Sayfayı dikey durumdan yatay duruma getirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A)Dosya - Sayfa Yapısı – Düzen –Yatay
B)Görünüm – Sayfa yapısı - Kâğıt boyutu – Yatay
C)Dosya - Sayfa yapısı – Kenar boşlukları – Yönlendirme – Yatay
D)Dosya – Sayfa Yapısı – Kâğıt  – Yatay

134.  Tek çift sayfada farklı alt ve üst bilginin yer alması için gerekli ayarların yaptığı menü hangisidir?
A)Dosya –sayfa yapısı –Düzen
B)Görünüm – sayfa Düzeni
C)Ekle – sayfa Numaraları
D)Görünüm – alt bilgi üst bilgi

135.  Özel bir kâğıt boyutu ayarlamak için hangi menünün hangi seçeneği kullanılır?
A)Görünüm / Sayfa düzeni
B)Biçim / Başlangıç büyüt
C)Dosya / Sayfa yapısı
D)Görünüm / Yakınlaştır

136.   Simgesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?Simgesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Baskı ön izleme ekranının kapatılmasını sağlar
B)Word editör ekranında birden fazla sayfanın görüntülenmesi
C)Word editör ekranında tek sayfanın görüntülenmesi
D)Baskı ön izleme ekranında birden fazla sayfanın görüntülenmesi

137.   Düğmesinin görevi nedir?Düğmesinin görevi nedir?
A)Baskı ön izleme sayfasında cetveli etkin yapıp kaldırmaya yarar.
B)Baskı ön izleme sayfasında birden çok sayfanın önizlemesini almayı sağlar
C)Baskı ön izleme sayfasında tek bir sayfanın önizlemesini alır.
D)Baskı ön izleme sayfasında sayfayı uyacak şekilde daraltır.

138.  Aşağıdakilerden hangisi imleci belgenin sonundan direk olarak belgenin başına taşır?
A)Ctrl – Shift – Home        B)Ctrl – Home
C)Shift – Home                 D)Hiçbiri

139.   Yandaki butonun görevi aşağıdakilerden hangisidir?Yandaki butonun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) AçB) Kaydet       C) Yazdır D) Kopyala

140.  Word’de fare ile paragraf seçmek için hangi seçenek kullanılır?
A)Kelime üzerinde farenin sol tuşu tek tıklanır.
B)Kelime üzerinde farenin sol tuşu çift tıklanır.
C)Kelime üzerinde farenin sol tuşu üç defa  tıklanır.
D)Kelime üzerinde farenin sağ tuşu tek tıklanır.

141.  Bir belgedeki yazıların bütününü aynı anda seçmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir?
A)Dosya Menüsünden – Tümünü Seç
B)İmleç belgenin başında iken Ctrl – Shift – End
C)Klavyeden Ctrl – B
D)Pencere – Tüm Belgeyi seç

142.  İmleç ilk satırın başında iken sadece ilk satırı seçmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılmalıdır?
A)Shift – End    B)Ctrl – Shift – End
C) Ctrl – End     D)Ctrl – Shift – Home

143.  İmleç belgenin sonunda iken belgenin başına kadar seçmenin yolu hangisidir?
A)Shift – Home              B)Ctrl – Home
C)Ctrl – Shift – Home     D)Hiçbiri

144.  İmleci belge içerisinde bir ekran sayfası aşağı taşıyan tuş hangisidir?
A)Home  B)End                C)Page Down D)Page Up

145.  Tüm satır kısa olarak nasıl seçilir?
A)Farenin sağ tuşunu tıklayarak
B)Farenin sol tuşunu satır başında tıklayarak
C)Farenin her iki tuşuna aynı anda basarak
D)Farenin sol tuşuna ve Ctrl tuşlarına beraber basarak

146.  Her hangi bir blok (seçili alan) üzerinde iken, blok Ctrl tuşu ile beraber Mouse sol tuşuna basılarak sürüklenirse aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
A) Blok kalkar   B) Blok taşınır         C) Blok silinir     D) Blok kopyalanır

147.  Her hangi bir blok (seçili alan)  üzerinde iken Mouse sol tuşuna basılarak sürüklenirse aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
A)Blok kopyalanır             B)Blok silinir
C)Blok taşınır                   D)Blok kalkar

148.     Yukarıdaki düğmelerin isimlerinin sıralanışı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? Yukarıdaki düğmelerin isimlerinin sıralanışı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A)Madde işareti – Numaralandırma      B)Numaralandırma – Madde işareti
C)Geri al – Yinele       D)Yinele – Geri al

149.   Düğmesinin görevi nedir? Düğmesinin görevi nedir?
A)Çizim araç çubuğunu ekleyip kaldırmayı sağlar.
B)Otomatik şekil eklememize yarar.
C)Paint programını açarak çizim yapmamızı sağlar.
D)Sayfaya eklenmiş resimlerin renk ayarlarını yapar.

150.   Düğmesinin görevi nedir?Düğmesinin görevi nedir?
A)Belgede yapılan işlemin doğruluk oranını belirler.
B)Sayıların başına yüzde işareti komaya yarar.
C)Sayfanın hangi oranlarda yakınlaşıp uzaklaşacağını ayarlar.
D)Seçilen rakamları %117 ile çarpar.

151.  Belgeye üst bilgi ve alt bilgi eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A)Görünüm – Altbilgi +Üst bilgi
B)Dosya – Alt bilgi+ Üst bilgi
C)Ekle – Alt bilgi + Üst bilgi
D)Biçim – Alt bilgi + Üst bilgi

152.  Her sayfanın başına “Windows İşletmenlik Sınavı” yazdırmak hangi seçenek ile yapılır?
A)Ekle – Üstbilgi Altbilgi B)Görünüm – Üstbilgi Altbilgi
C)Dosya – Üstbilgi AltbilgiD)Düzen – Üstbilgi Altbilgi

153.   Word’de belgenin tüm ekranı kaplaması için aşağıdaki seçeneklerin hangisi kullanılır?
A)Düzen – Bul                 B)Görünüm – Tam ekran
C) Biçim – Biçem              D) Görünüm – Sayfa Düzeni

154.   Düğmesinin görevi nedir?Düğmesinin görevi nedir?
A)Yazı tipi rengi seçeneklerini ekrana getirir.
B)Seçilen yazıları altı çizili yapmaya yarar.
C)Word Art galerisini ekrana getirir.
D)Sayfamıza metin kutusu eklemeye yarar

155.  Aşağıdakilerden hangisi ekle menüsü komutu değildir?
A) Tarih  B) Resim      C) SimgeD) Üstbilgi- Altbilgi

156.  Çalıştığımız belgeye bilgisayarda kayıtlı olan dosyalardan birini eklemek için kullandığımız menü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Düzen          B) Ekle                 C) Araçlar D) Tablo

157.   Yandaki ifadenin tanımı nedir?Yandaki ifadenin tanımı nedir?
A)Excel çalışma sayfası ekle     B)Herhangi bir veri tabanı ekle
C)Açık belgeyi kapat ve Excel’e geç D)İşlemin hatalı dosyasını kapat

158.  Word’de Küçük Resim adı verilen hazır resimler nereden eklenir?
A)Görünüm-Resim           B)Ekle-Resim
C)Biçim-ResimD)Araçlar-Resim

159.  MERAMMERAM Yandaki yazı şekline aşağıdakilerden hangisi yapılarak varılmıştır?
A) Biçim  B) Ekle          C) Köprü ekle       D) Word Art  ekle

160.  Düz metin yazarken Ctrl + ENTER tuşlarına basmak Word’de ne anlama gelir?
A)Kelimeler arası boşluk                  B)Yeni sütun başı
C)Yeni paragraf başı     D)Yeni sayfa başı

161.   Yandaki düğmelerin görevi nedir?Yandaki düğmelerin görevi nedir?
A)Altı çizili        B)Hizalama  C)Metin yönü      D)Başlangıcı büyüt

162.  Biçim Menüsünden Stiller ve biçimlendirme komut dizisinin görevi nedir?
A)Yeni bir Tema ekler.
B)Önceden belirlenmiş biçimlerden sadece yazı tipinin değiştirilmesini sağlar.
C)Seçime, Stil adı verilen yeni bir biçim bileşimini tanımlar veya önceden tanımlanmış mevcut stil biçimlerini uygular.
D)Yeni bir sekme durağı ekler.

163.  Metnin biçim özelliklerini alarak başka metne aktaran araç çubuğu öğesi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Yapıştır          B)Biçim Boyacısı           C)Köprü     D)Vurgu

164.  Ekle/Simge seçeneğinin görevi nedir?
A)Yazıya klavyede olmayan bir Simge ekler
B)Yazıya bir resim ekler
C)Yazıya Word simgesi ekler
D)Yazıya sistemin tarih ve saatini ekler

165.   Yandaki düğmelerin görevi nedir? Yandaki düğmelerin görevi nedir?
A)Üst bilgi-alt bilgi            B)Üst simge- Alt simge
C)Denklem düzenleyicileri D)Simge ekle

166.  Metni sütunlara ayırmak için menü çubuğundan hangi menü başlığını kullanmalıyız?
A) Biçim          B) Dosya      C) Tablo D)Düzen

167.               A
 Şekildeki A ile işaretlenen nedir?
  B      Şekildeki A ile işaretlenen nedir?
A)Satır başıB)Paragraf başı   C)Satır sonu D)Sütun sonu

168.  Aşağıdakilerden hangisi biçim özelliği değildir?
A)KesB)Kalınlaştır  C)Altı çizgili  D)Arial

169.   Yandaki simgesi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Yandaki simgesi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)Yazılı olan metni sütunlara bölmeye yarar.
B)Yazılı olan metni sağa hizalı yapar.
C)Yazılı olan metni ortalı hizalı yapar.
D)Yazılı olan metni sola hizalı yapar.

170.  Yanlış açılmış bir paragrafı iptal etmek için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A)Paragraf seçilir DELETE tuşuna basılır
B)Paragraf seçilir END tuşuna basılır
C)Paragraf seçilir HOME tuşuna basılır
D)Paragraf seçilir İNSERT tuşuna basılır.

171.  Biçim paragraf seçeneği ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
A)Seçilen paragrafın sağdan ve soldan girinti ayarları
B)Paragraflar arası boşluk ayarları
C)Hizalama ayarları
D)Yazı tipi rengi ayarları

172.  2a+b (a+B) alt simge olarak yazmak için hangi yolu kullanırız?
A)Ekle –Yazı Tipi - Alt simge
B)Biçim - Alt simge
C)Biçim –Yazı Tipi - Alt simge
D)Ekle -Alt simge

173.   Yandaki simgenin görevi aşağıdakilerden hangisidir? Yandaki simgenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Çizim araç çubuğunu gösterir
B)Paragraf ve boşlukları gösterir.
C)Baskı ön izlemeye geçmeyi sağlar
D)Yazı rengini değiştirir

174.   Düğmesinin görevi nedir? Düğmesinin görevi nedir?
A)Başlangıcı büyüt seçeneğini açmaya yarar.
B)Word art penceresini ekrana getirmeye yarar.
C)Geçerli sayfaya metin kutusu eklemeye yarar.
D)Yazı tip rengini değiştirmeye yarar.

175.  Biçim sekmeler seçeneği ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
A)Belli noktalara sekme durakları koymak
B)Belirtilen sekmeleri silmek
C)Sayfa numarası vermek
D)Sekmelerin hizalarını değiştirmek

176.  Yazıyı sütunlara bölmek için  kullandığımız  menü aşağıdakilerden hangisidir?
A)Biçim – Sütunlar B)Ekle – Sütunlar
C)Biçim – Paragraf    D)Dosya – S.Yapısı

177.  Sayfaya kenarlık gölgelendirme eklemek için kullandığımız menü aşağıdakilerden hangisidir?
A)Dosya –Kenarlık ve Gölgelendirme
B)Biçim – Kenarlık ve Gölgelendirme
C)Görünüm – Kenarlık ve Gölgelendirme
D)Tablo ve Kenarlıklar Araç Çubuğu

178.  Bir tabloda seçim  yapma işlemleri hakkında aşağıdakilerden hangisi doğru olarak verilmiştir?
A)Bir tabloda satır, sütun, tablo, hücre seçilebilir
B)Tabloda fare ile seçim yapılamaz.
C)Tablonun tamamı seçilemez
D)Tabloda Sadece hücreler seçilemez.

179.  Eğer tablo birden fazla sayfaya taşarsa ilk sayfadaki başlığı diğer sayfalara otomatik olarak veren komut aşağıdakilerden hangisidir?
A)Tablo/Tablo Ekle         B)Düzen/Kopyala
C)Tablo/Başlık  Sütun Yinelemesi D)Tablo/Sırala

180.  Belge içerisinde yer alan bir tablodaki birkaç hücreyi tek hücre haline getirebilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A)Tablo/Sütun ekle        B)Tablo/Satır Ekle  
C)Tablo/Hücreleri Birleştir   D)Tablo/Hücreleri Böl

181.    Tablodaki sütun bilgilerini toplamak için hangi seçenek kullanılır?
A)Tablo – Formül       B)Düzen – Formül
C)Araçlar – Formül          D)Ekle – Formül

182.   Yandaki simgenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?Yandaki simgenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A)İşaretli alanı siler
B)Tablo ve Kenarlıklar araç çubuğunu görüntüler / görüntülemez
C)İşaretli alanı kopyalar
D)İşaretli alanı keser

183.   Düğmesinin görevi nedir?Düğmesinin görevi nedir?
A)Tablo Dış kenarlık ekler.
B)Çizim araç çubuğu grubunu etkin yapmaya yarar.
C)Çizgi biçimi rengini değiştirir.
D)Çizgi kalınlıklarını ayarlar