Üye Kayıt Üye Giriş

Word Öğreniyorum


WORD2003GörselEğitimSetiİndeksi

 

ORTAKÖZELLYKLERWORD2003

 

Ortak_Ozellikler

01–Kurulus ve Yapılandırma

02–Office 2003'ün Sisteme Kurulması

03–Office 2003 Programına GeriDönmek

04–Office 2003'ü etkinleştirmek

05–OfficeXP ile gelen ve devam eden Ortak Özellikler

 

·YardımAlmak

 

06–Office Yardımcısından Yardım Almak

07–Soru sorma kutusundan yardım almak

08–Yardım görev bölmesini kullanmak

09–Yardım menüsünü kullanmak

10–Office2003 içinOn-Line yardım almak

 

·UygulamalarveBelgelerleÇalışmak

 

11–Office Kısayol Çubuğu

12–Office Uygulamalarını başlatmak

13–Görev Bölmelerini kullanmak

14–Yeni Ofis Belgeleri oluşturmak

15–Mevcut bir Ofis Belgesini açmak

16–Ara özelliğini kullanarak Ofis belgelerini bulmak

17–Office belgelerini kaydetmek

18–Bir belgeyi WebSayfası olarak kaydetmek

19–Birden çok Ofis Belgesi ile çalışmak

20–Belge özelliklerini kullanmak

21–OfisPano'su görev bölmesini kullanmak

 

·Profesyonel grafikler ve Özel Efekler

·ResimEklemek

 

22–Office belgelerine resim eklemek

23–ClipOrganizer ile resim eklemek

24–ClipOrganizer'ı Serbest Kipte çalıştırmak

25–Clip Organizer' aklipe klemek

26–Dosyadan resim almak

27–Resimleri biçimlendirmek

28–Otomatik Şekilleri kullanmak

29–Office Diyagramları

30–Office Diyagramlarını kullanarak çizim oluşturmak

31–Kuruluş Şeması eklemek

32–Diğer diyagramtürlerini kullanmak

33–WordArt ile özel metin etkileri oluşturmak

34–MicrosoftGraph ile grafik eklemek

35–Microsoft Denklem ile denklem eklemek

 

·Grafiknesnelerinibiçimlendirmek

 

36–Grafik nesnelerini boyutlandırmak

37–Grafiknesneleri çizim araç çubuğu ile değiştirmek

38–Nesne biçimlendir iletişim kutusunu kullanmak

 

·UygulamalararasıVerialışverişi

 

39–Veri Paylaşmayolları

40–Durağan kopyalama

41–Veri Bağlama

42–Veri Katıştırma

 

·Arabiriminözelleştirilmesi

 

43–Uygulama ara birimini özelleştirmek

44–Özel araççubuğu oluşturmak

45–Araççubuklarını değiştirmek

46–Hızlıdüğme eklemek ve kaldırmak

47–Kısayol tuşları tanımlamak

48–Ara birim seçeneklerini ayarlamak

49–Ayar Kayıt Sihirbazı

 

·Word'ün Temelleri

 

50–Word Nedir?

51–Word2003 Çalışma alanını tanıyalım

52–Yeni görevbölmesi ile neler yapabiliriz

53–Durum çubuğu ile işlemler yapmak

54–Word arabirim öğelerinin kullanımı

55–Sayfa görünümünü değiştirmek

56–Sayfa görüntülenme şeklini değiştirmek_tumu

57–Word belgelerinin kayıt yeri ve tipini değiştirmek

58–Dosya gruplarını dönüştürmek

59–Farklı belge sürümleri şeklinde kayıt

 

·Word ile etkili düzenleme

 

60–Metin Eklemek

61–Klavyede olmayan simge veya karakterleri kullanmak

62–Belgeye sistem tarihini veya saatini eklemek

63–Yine levegerial komutlarıyla düzenleme

64–Otomatik metin özelliği ile bir metni tekrar kullanmak

65–Otomatik metin girdilerini değiştirmek

66–Otomatik metin araççubuğunu görüntülemek

67–Otomatik düzeltme ile Otomatik metin girişi

68–Otomatik metin düzeltmeyi geçici olarak kaldırılmak veya iptal etmek

69–Word'de akıllı etiket kullanımı

 

·Belge metinlerini düzenlemek

 

70–Ekleme noktasını yerleştirmek

71–Metni Silmek

72–Metni seçmek

73–Klavye ile metin seçimi

74–Fare ile metin seçimi

75–Seçilen bir metni düzenlemek

76–Seçilen bir metni fare ile taşımak ve kopyalamak

77–Pano'yu kullanarak kopyalama ve taşıma

78–Depo kullanarak biriktirme ve yapıştırma

79–Metin,biçim veya özelkarakterleri bulmak

80–Metin,biçim veya özelkarakterleri bulmak ve değiştirmek

 

·Belge içinde gezinmek

 

81–Metni etiketlemek için yerişareti kullanımı

82–Git komutuyla belge içinde bir yere gitmek

83–göz atma düğmeleri ile işlemler

 

·Word'deetkilibiçimlendirme

·Birbelgeyidoğrudanbiçimlendirmek

 

84–Biçimlendirme araç çubuğu ve yazıtipstiliilekarakterbiçimlendirmek

85–Yazıtipibiçimlendirilmesindekullanılanbirimler

86–Paragrafiletişimkutusuileparagrafbiçimlendirmek

87–Biçimlendirmearaççubuğuileparagrafbiçimlendirmek

88–Cetvelkullanarakparagrafbiçimlendirmek

89–Kısayoltuşlarıylaparagrafbiçimlendirmek

 

·Stilkullanımı

 

90–StillerveStilpenceresiileparagrafvekarakterşekillendirme

91–Tümbiçimlendirmeyikaldırmak

92–Aynıstilyadabiçimesahiptümmetniseçmekvedeğiştirmek

93–Biçimlendirmearaççubuğuilestilkullanımı

94–Kısayoltuşlarıilestilatamak

95–Biçimlendirmegörevbölmesiilebiçimlemdirmeyigörmekvedeğiştirmek

96–Otomatikbelgebiçimlendirme

97–Belgedekibiçimlendirmetutarsızlıklarınındenetlenmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·Tablo,Sütun ve Liste kullanımı

 

98–TabloOluşturmak

99–Tabloyaiçerikeklemek

100–Satır,sütun,hücreeklemekvesilmek

101–Tablo,satır,sütunvehücrelerinboyutlandırılması

102–Tabloyutaşımakveyenidenboyutlandırmak

103–Hücre,satır,sütunlarısilmek,taşımakvekopyalamak

104–Hücrelerdekimetninyönünüvehizasınıdeğiştirmek

105–Tabloçizmearaçlarıylaserbesttablolarçizmek

106–Tablostilleriiletablolarıbiçimlendirmek

107–Tablolarlailgilidiğeryöntemler

 

·Kenarlıkvegölgelendirmeeklemek

 

108-Tablolarvekenarlıklararaççubuğuilekenarlıkvegölgeeklemek

109-Kenarlıklarvegölgelendirmeiletişimkutusuylakenarvegölgeişlemleri

110-Sayfaya,tabloyaveparagrafakenarlıkkoymak

111-·Gazetestilisütunlarlaçalışmak

112-SütunlardüğmesiyleSütunlarabölmek

113-SütunlariletişimkutusuileSütunlarabölmek

114-Sütunboylarınıdüzenlemekvemetinsınırlarınıgörmek

115-·Metninumaralamaveişaretleme

116-BiçimlendirmearaççubuğuileListeoluşturma

117-·Listestilleri,maddeişaretlerivenumaralandırma

118-Maddeişaretlilisteoluşturmak

119-Numaralandırılmışlisteoluşturmak

120-Numaralandırılmışanahatoluşturmak

121-Listestilleriilenumaralandırılmışanahatlistesi

122-Numaralandırılmışveyamaddelilistelerdedüzeyişlemleri

123-Tablovelistelerinsıralanması

124-·Gelişmişbiçimlendirmeler

125-Stilleregirişvestiladlarınıgörüntülemek

126-·Stilleriözelleştirmek

127-Varsayılanstillerideğiştirereközelleştirmek

128-ParagrafvekarakterstilleriniÖrnekleözelleştirmek

129-Stililetişimkutusuylastilleriözelleştirmek

130-Stillerisilmek

131-·Yenistilleroluşturmak

132-Paragrafstilleriniörneklemeileoluşturmak

133-YeniStililetişimkutusuylastiloluşturmak

134-Kopyalaroluşturarakstilleriyenidenkullanmak

135-Birşablondanbirbelgeyestilkopyalamak

136-Birbelgedenbirşablonastilkopyalamak

137-Birbelgeveyaşablondanbaşkabirbelgeyeveyaşablonastillerkopyalamak

138-·Belgeşablonlarınıdeğiştirmekveoluşturmak

139-Şablonlarıözelleştirmek

140-Yenişablonoluşturmak

141-Belgeyeşabloniliştirmek

142-·Büyükvekarmaşıkbelgelerleçalışmak

143-·Anahatgörünümündeçalışmak

144-Anahatgörünümünegeçmek

145-Anahatdüzeylerinidüzenlemek

146-AnahatdüzeylendirmesiniNormalgörünümdeyapmak

147-Metinbloklarınıtaşımak

148-Anahatmetinlerinidaraltmakvegenişletmek

149-AsılBelgekullanımıveyolları

150-Anahattagözatmakvegezinmek

151-Anahattıyazdırmak

152-DipnotlarveSonnotlarkullanmak

153-·Dizinveiçindekilertablosuhazırlamak

154-Dizinoluşturmak

155-Uyumlulukdosyasıkullanarakotomatikdizinoluşturmak

156-İçindekilerveŞekillertablosuhazırlamak

157-·ÇalışmagruplarıylaWordkullanmak

158-·Belgedeğişiklikleriniizlemek

159-Belgedeğişiklikleriniizlemek

160-Değişikliklerdegezinmek

161-Değişiklikleringörüntülenmebiçiminideğiştirmek

162-Değişikliklerinkaynağınıbulmak

163-Değişiklikleriayrıntılarıylagörmek

164-Değişikliklerikabuletmekveyareddetmek

165-Belgeleribirleştirmekvekarşılaştırmak

166-·Belgelereaçıklamalareklemek

167-Açıklamaeklemek

168-Sesliaçıklamalareklemek

169-Açıklamalarıgörmek,düzenlemekvesilmek

170-Mürekkepekaçıklamaları

171-Metinüzerinevurgukoymak

172-·Belgeleripaylaşmak

173-Birağdabelgepaylaşımıvebelgekoruma

174-Dosyapaylaşımıseçenekleriylekoruma

175-Yazıtiplerinizibelgeyegömerekpaylaşmak

176-Belgedeyazımdenetimi

177-·Yazımıdenetlemek

178-Yazarkendenetlemek

179-Varolanbirmetninyazımdenetimi

180-Yazımdenetleyicisiniözelleştirmek

181-Özelsözlüklerkullanmak

182-·Dilbilgisinidenetlemek

183-Yazarkendenetleme

184-Mevcutbirbelgenindilbilgisidenetimi

185-Dilbilgisidenetleyicisininözelleştirilmesi

186-Eşanlamlılarveyakarşıtanlamlılarsözlüğüileeşanlamlısözcükbulmak

187-Metniçevirmek(Çeviri-Tercüme)

188-·Belgelerihecelemek

189-Otomatikhecelemeyapmak

190-Elile(manual)heceleme

191-Tirevebölünemezkaraktereklemek

192-Metinbloklarıiçindiliseçmek

193-Otomatikdiltanımanınfaydaları

194-Profesyonelgörünümlüsayfalar

195-Metinkutularıkullanmak

196-MetinkutularınıveyaGrafiknesnelerini,metinlebirleştirmek

197-Filigrankullanımı

198-Belgeyibölümlereayırmak

199-Bölümlerisilmekvekopyalamak

200-·Sayfanumaraları,ÜstveAltbilgiler

201-Otomatiksayfanumarasıvermek

202-ÜstbilgiveAltbilgieklemek

203-ÜstveAltbilgilerinboyutvekonumlarınıdeğiştirmek

204-Belgeiçindedeğişiküstvealtbilgileroluşturmak

205-·Sayfayapısınıdüzenlemek

206-Kenarboşluklarınıvesayfayönlendirmesiniayarlamak

207-Cetvelilekenarboşluğuayarı

208-Kağıtboyutuvekaynağınıayarlamak

209-Sayfadüzeniniayarlamak

210-Sayfalandırmaayarları

211-YumuşakveSertsayfasonu

212-Belgeninbaskıönizlemesiniyapmakveyazdırmak

213-·OtomatikElektronikposta(e-mail)gönderimiiçinWord'ükullanmak

214-OtomatikpostalarıWordilegöndermek

215-Kişiselzarfüretmek

216-Kişiseletiketüretmek

217-·Word'deWebsayfalarıveXMLileçalışmak

218-Okumadüzenigörünümüveçevrimiçibelgeler

219-·Websayfasıoluşturmakveyayımlamak

220-Websayfasıoluşturmak

221-Websayfasıseçenekleri

222-·Weböğelerieklemek

223-Köprükullanmak

224-Yatayçizgieklemek

225-Filmveseseklemek

226-Kayanyazıkullanmak

227-Bilgitoplamakiçinwebformlarıoluşturmak

228-Çerçevekullanmak

229-Arkaplanrengivedesenivermek

230-Websayfasıtemasıkullanmak

231-Websayfanızınyayımlanması

232-·XMLbelgeleriyleçalışmak

233-XMLdilinekısabirbakış

234-WordbelgesiniXMLbiçimiylekaydetmek

235-ÖzelXMLşemalarıylaXMLbelgesioluşturmakvedüzenlemek

236-MevcutXMLdosyalarınıWordileaçmakvedüzenlemek

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER