Üye Kayıt Üye Giriş

Kredi Geri Ödeme Planı Projesi


Kredi Geri Ödeme Planı Projesi

Bu projenin amacı Şekil-8'deki gibi bir form oluşturmak, kullanıcıdan anapara, yıllık faiz oranı, ve faiz süresi (yıl bazında) bilgilerini alarak, aylık ödemeleri hesaplamaktır. Bu projede kullanıcıdan anapara bilgileri "Anapara", Yıllık faiz oranı bilgileri "Yillik Fazi Orani", ve yıl bazında faiz süresi bilgisi "Faiz Suresi (Yil)" yazı kutuları ile alınacaktır. Hesaplama işlemi "Hesaplama" komut düğmesi ile başlatılacaktır. Sonuç yine "Aylik Odeme Miktari" yazı kutusu ile görüntülenecektir. Programdan çıkış için "Cikis" komut düğmesi kullanılacaktır.


Kredi Geri Ödeme Planı Projesi

Şekil-8. Kredi Geri Ödeme Planı Projesi

Projeyi Kaydetme

"Kredi Geri Ödeme Planı" projesinin saklanması için gerekli düğmeye basıldığında öncelikle form daha sonra da proje için diyalog kutuları ekrana gelecektir. Bu işlemde form için dosya adı olarak "krediana" (uzantısı .frm olacaktır) kullanınız ve dosyayı "My Documents" altında "krediproje" adlı bir klasör yaratarak, bu klasöre saklayınız. Daha sonra ekrana gelen proje diyalog kutusunda ise dosya adı için "krediproje" (uzantısı .vbp olacaktır) yazınız ve Save tuşuna basınız (dosya aynı klasöre saklanacaktır).

Yazı Kutusu Ekleme

Proje için gerekli olan 4 yazı kutusunu formun solunda etiketlere yer bırakacak şekilde yarattıktan sonra bu kutulara anapara için "txtAnapara", yıllık faiz oranı için "txtFaiz", faiz süresi için "txtSure", ve ödemeler için "txtOdeme" isimlerini "Name" seçeneği ile veriniz. "Text" seçeneğinde yer alan "text" yazısını siliniz. Bu alan kutunun bir yazı ile dolu olarak gelmesi istenirse kullanılır.

Etiket Ekleme

Proje için gerekli olan 4 etiket kutusunu formun sağına ve yazı kutularının soluna gelecek şekilde yarattıktan sonra bu kutulara anapara için "lblAnapara", yıllık faiz oranı için "lblFaiz", faiz süresi için "lblSure", ve ödemeler için "lblOdeme" isimlerini veriniz. Ekran görüntüsü için ise "Caption" özelliklerine anapara için "Anapara", yıllık faiz oranı için "Yıllık Faiz Oranı (%)", faiz süresi için "Faiz Süresi (Yıl)", ve ödemeler için "Aylık Ödeme Miktarı" değerlerini giriniz.

Komut Düğmesi Ekleme

Hesaplama ve programdan çıkış için gerekli 2 komut düğmesi yaratınız. Hesaplama düğmesinin "Name" özelliğine "cmdHesap", "Caption" özelliğine ise "Hesaplama" giriniz. Çıkış düğmesinin "Name" özelliğine "cmdCik", "Caption" özelliğine ise "Çıkış" giriniz.

Komut İşlemleri Kodlama

Projenin "Çıkış" düğmesini çift tıklayınız. Private Sub cmdCik_Click() komutu ile End Sub komutu arasına programdan çıkış için gerekli "end" komutunu yazınız.

Proje için gerekli değişken tanımlarını aşağıdaki gibi yapınız:

Dim cAnapara As Currency

Dim fFaiz As Single

Dim nSure As Integer

Dim cOdeme As Currency

Prosedür Kodu

Projede cAnapara değeri txtAnapara yazı kutusundan alınacaktır.

' Anapara değerini değişkene yükle

cAnapara = Val(txtAnapara.Text)

Diğer hesaplama kodları ise aşağıdaki gibidir:

'Yüzde faiz oranını ondalık değere çevir

fFaiz = Val(txtFaiz.Text) / 100

'Yıllık faiz oranını aylığa çevir

fFaiz = fFaiz / 12

'Toplam yıl süresini aya çevir

nSure = Val(txtSure.Text) * 12

'Aylık odemeleri hesapla

cOdeme = cAnapara * (fFaiz / (1- (1+fFaiz) ^ -nSure))

txtOdeme.Text = Format(cOdeme,"Fixed")

Programın Çalıştırılması

Start" düğmesini tıklayarak projeyi çalıştırınız. Anapara için 128000, faiz oranı için 9.75, süre için ise 30 değerlerini giriniz. Aylık ödemeler 1099.72 olmalıdır.

FORMAT:

Format (1234, “$#,###.00”)

Biçime 0 konduğunda rakam olmasa bile 0 mutlaka görüntülenir.

$1,234.00

Format (1234, “$#,###.##”)

Biçime # konduğunda rakam olmazsa görüntülenmez.

$1,234

Format (234, “$#,###.00”)

$234.00

Format (1234567, “$#,###.00”)

$1,234,567.00

Format(1234, “Currency”)

$1,234.00 veya 1.234,00 TL (Türkçe)

FormatNumber (1234)

1,234.00 veya 1.234,00 (Türkçe)

FormatDateTime(“20:10”, vbLongTime)

20:10:00

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER