Üye Kayıt Üye Giriş

Delphi Api Kullanımı -1


Delphi Api Kullanımı -1

 

 
unit Unit1;

interface

uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, StdCtrls;

type
  TForm1 = class(TForm)
    Button1: TButton;
    Button2: TButton;
    Button3: TButton;
    Button4: TButton;
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
    procedure Button2Click(Sender: TObject);
    procedure Button3Click(Sender: TObject);
    procedure Button4Click(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;

var
  Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  Rgn : hRgn;
begin
  // Başlat butonunu gizle
  Rgn := CreateRectRgn(0, 0, 0, 0);
  SetWindowRgn(FindWindowEx(FindWindow('Shell_TrayWnd', nil),
                                       0,
                                      'Button',
                                       nil),
                                       Rgn,
                                       true);
end;


procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
//Gizlenen Başlat butonunu eski haline döndürmek için
  SetWindowRgn(FindWindowEx(FindWindow('Shell_TrayWnd', nil),
                                       0,
                                      'Button',
                                       nil),
                                       0,
                                       true);
end;procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
begin
  EnableWindow(FindWindowEx(FindWindow('Shell_TrayWnd', nil),
                                       0,
                                       'Button',
                                       nil),
                                       false);

end;

procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
begin
EnableWindow(FindWindowEx(FindWindow('Shell_TrayWnd', nil),
                                       0,
                                       'Button',
                                       nil),
                                       true);

end;

end.
 
 
Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER