Üye Kayıt Üye Giriş

Freehand MX Windows Kısayolları


Freehand MX Windows Kısayolları

Menu File - Dosya Menüsü

New - Yeni: Ctrl + N
Open - Aç: Ctrl + O
Close - Kapat: Ctrl + W ou Ctrl + F4
Save - Kaydet: Ctrl + S
Save As - Farklı Kaydet: Ctrl + Shift + S
Import - İçe Aktar: Ctrl + R
Export - Dışa Aktar: Ctrl + E
Print - Yazdır: Ctrl + N
Exit - Programdan Çık: Alt + F4Menu Edit - Edit Menüsü

Undo - Geri Al: Ctrl + Z
Redo - İleri Al: Ctrl + Y
Cut - Kes: Ctrl + X
Copy - Kopyala: Ctrl + C
Paste - Yapıştır: Ctrl + V
Special > Paste Attributes - Özel Yapıştır: Ctrl + Shift + Alt + V
Cut Contents - İçeriği Kes: Ctrl + Shift + X
Paste Contents - İçeriği Yapıştır: Ctrl + Shift + V
Duplicate - Kopyasını Çıkar: Ctrl + Alt + D
Clone - Klonla: Ctrl +Shift + D
Select > All - Tümünü Seç: Ctrl + A
Select > All in document - Dökümandaki Herşeyi Seç: Ctrl + Shift + A
Select > None - Hiçbirisini Seçme: Ctrl + D
Find and Replace> Text -Yazıyı  Bul ve Değiştir: Ctrl + Shift + F
Find and Replace > Graphics - Grafiği Bul ve Değiştir: Ctrl + F
Preferences - Ayarlar: Ctrl + U


Menu View - Görünüm Menüsü

Fit Selection - Seçimi Uydur: Ctrl + Alt + 0
Fit to Page - Sayfaya Uydur: Ctrl + Shift + W
Fit All - Tümünü Uydur: Ctrl + 0
Magnification > 50% - Büyütme 50%: Ctrl + 5
Magnification > 100% - Büyütme100%: Ctrl + 1
Magnification > 200% - Büyütme 200%: Ctrl + 2
Magnification > 400% - Büyütme 400%: Ctrl + 4
Magnification > 800% - Büyütme 800%: Ctrl + 8
Keyline - Keyline: Ctrl + K
Fast Mode - Hızlı Mod : Ctrl + Shift + K
Tollbars - Araçlar Menüsü : Ctrl + Alt + T
Panels - Paneller Menüsü : F4
Page Rulers > Show - Sayfa Cetvellerini Göster: Ctrl + Alt + R
Text Rulers - Yazı Cetvelleri: Ctrl + ;
Guides > Show - Rehber Çizgileri -> Göster: Ctrl + Ç
Guides > Lock - Rehber Çizgileri  -> Kilitle  : Ctrl + Alt + Ç
Guides > Snap to Guides - Rehber Çizgileri - > Çizgiye Tuttur: Ctrl +Shift + Ç
Grid > Show - Izgara Çizgileri -> Göster: Ctrl + Alt + G
Grid > Snap to Gride -Izgara Çizgileri -> Tuttur: Ctrl + Alt + Shift + G
Snap to Point - Noktalara Tuttur:Ctrl + Shift + ;


Menu Modify - Modifiye ( Değiştirme) Menüsü

Transform > Scale - Boyutlarını Değiştir: Ctrl + F10
Arrange > Bring to Front - Bir Öne Getir : Ctrl + Shift + UP
Arrange > Move Forward - En Öne Getir: Ctrl + UP
Arrange > Move Backward - En Arkaya Götür: Ctrl + DOWN
Arrange > Sent to Back - Bir Arkasına At: Ctrl + Shift + DOWN
Align > Top - Üste Hizala: Ctrl + Alt + 4
Align > Bottom - Aşağıya Hizala : Ctrl + Alt + 6
Align > Center Vertical - Dikey Merkeze Hizala: Ctrl + Alt + 5
Align > Center Horizontal - Yatay Merkeze Hizala: Ctrl + Alt + 2
Align > Left - Sola Hizala: Ctrl + Alt + 1
Align > Right - Sağa Hizala: Ctrl + Alt + 3
Align Again - Yeniden Hizala: Ctrl + Alt+ Shift + A
Join - Birleştir: Ctrl + J
Split - Böl/Ayır: Ctrl + Shift + J
Combine > Blend - Kombine->Harmanla/Diz: Ctrl + B
Combine > Join Blend to Path - Kombine -> Yol'a Harmanla/Diz: Ctrl + Alt + Shift + B
Lock - Kilitle: Ctrl + L
Unlock - Kilidi Aç: Ctrl + Shift + L
Group - Grupla: Ctrl + G
Ungroup - Grubu Çöz :Ctrl + Shift + G
Symbol > Edit Symbol - Sembol -> Sembolü Düzenle: Ctrl + E
Symbol > Convert to Symbol - Sembol -> Sembole Dönüştür: F8
Convert to Image - İmaja/Resime Dönüştür: Ctrl + Alt + Shift + Z


Menu Text - Yazı Menüsü

Size > Smaller - Boyut -> Daha Küçük: Ctrl + Shift + ,
Size > Larger - Boyut -> Daha Büyük: Ctrl + Shift + .
Font Style > Bold - Yazı Tipi -> Kalın: Ctrl + B
Font Style > Italic - Yazı - İtalik: Ctrl + I
Font Style > BoldItalic - Yazı Tipi -> Kalın ve İtalik: Ctrl + Alt + Shift + O
Effect > Highlight - Efekt -> Parlat/İşaretle: Ctrl + Alt + Shift + H
Effect > Strikethrough - Efekt -> Üstünü Çiz: Ctrl + Alt + Shift + S
Effect > Underline - Efekt -> Altını Çiz: Ctrl + Alt + Shift + U
Align > Left - Hizalama -> Sol: Ctrl + Alt + Shift + L
Align > Right - Hizalama -> Sağ: Ctrl + Alt + Shift + R
Align > Center - Hizalama -> Merkez: Ctrl + Alt + Shift + C
Align > Justified - Hizalama -> Her İki Yana Yaslı: Ctrl + Alt + Shift + J
Special Characters > Em Space - EM Özel Karakterler: Ctrl + Shift + M
Special Characters > En Space - EN Özel Karakterler: Ctrl + Shift + N
Special Characters > Thin Space - Kalın Özel Karakterler: Ctrl + Shift + T
Editor - Editör: Ctrl + Shift + E
Flow Around Selection - Seçimin Çevresini Takip Et: Ctrl + Alt + W
Flow Inside Path - Seçimin İçersini Takip Et: Ctrl + Shift + U
Attach to Path - Yol'a Ataçla: Ctrl + Shift + Y
Convert to Paths - Yol'a Dönüştür: Ctrl + Shift + P


Menu Xtras - Ekstra Menüiler

Repeat - Tekrar Et: Ctrl + Shift + =


Menu Window - Pencere Menüsü

New Window - Yeni Pencere: Ctrl + Alt + N
Tools - Araçalar: Ctrl + F2
Object - Objeler: Ctrl + F3
Layers - Katmanlar: F2
Swatches - Renk ve Parça Örnekleri: Ctrl + F9
Styles - Stiller: Shift + F11
Library - Kütüphane: F11
Color Mixer - Renk Mikseri: Shift + F9
Halftones - Yarım Renk Tonları: Ctrl + H
Align - Hizalama: Ctrl + Alt + A
Transform - Transformasyon/Modifikasyon: Ctrl + M
Movie > Test - Film -> Test: Ctrl + Enter
Movie > Settings - Film -> Ayarlar: Ctrl + Shift + Enter

Araçların Kısayolları

Pointer : V , 0
Subselect : A , 1
Page : D
Lasso: L
OutPutArea: J
Pen : P
Bezier: B, 8
Text : T
Line : N
Pencil: Y
Ellipse : O, 3
Rectangle: R
Freeform : F
Knife : K, 7
Hand : H
Zoom: Z

Bilgisayar Dershanesi Ders Sahibi;
Bilgisayar Dershanesi

Yorumlar

Yorum Yapabilmek İçin Üye Girişi Yapmanız Gerekmektedir.

ETİKETLER